Liên kết

Video


ban bồi thường giải phóng mặt bằng

BAN BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Ngày đăng: 07/11/2014 | Lượt xem: 2422

I. Chức năng:
 
Là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc UBND huyện Ba Vì có chức năng giúp UBND huyện khảo sát, đánh giá hiện trạng khu vực cần GPMB trên địa bàn huyện để xây dựng kế hoạch BT, HT và tái định cư cho các dự án triển khai trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.
 
II. Nhiệm vụ:
 
1. Đối với dự án do địa phương làm chủ đầu tư, Ban BT GPMB dự kiến số kinh phí cần thiết cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có), báo cáo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện để cân đối vốn.
 
2. Tổ chức hồi nghị gồm đại diện tổ chức Đảng, chính quyền, các ngành chức năng, đoàn thể nơi có đất Nhà nước thu hồi để công bố quyết định, quán triệt chủ trương của các cấp uỷ và chính quyền về lợi ích, quyền lợi, tầm quan trọng của việc thu hồi đất và kế hoạch tiến hành triển khai trên địa bàn.
 
3. Tổ chức họp phổ biến tới các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để thông báo quyết định thu hồi đất, tuyên truyền, giải thích cho các hộ dân hiểu về lợi ích, tầm quan trọng của dự án và vận động nhân dân ủng hộ việc triển khai dự án.
 
4. Tổ chức việc phân phát tờ khai để tổ chức, cá nhân có đất bị thu hồi tự kê khai diện tích đất, hạng đất, loại đất, vị trí đất, số lượng tài sản hiện có trên đất, gửi UBND xã, thị trấn nơi có đất bị thu hồi xác nhận.
 
5. Kiểm tra, kiêm kê thực tế đất đai bị thu hồi, tài sản bị thiệt hại, so sánh với tờ tự kê khai của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có sự tham gia của các đối tướng này và chủ dự án để trên cơ sở đó, xác định thiệt hại của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình.
 
6. Tổng hợp hồ sơ về đất đai gửi Hôi đồng BT, HT và tái định cư để phân loại xác định tính hợp pháp, không hợp pháp về đất làm căn cứ tính bồi thường về đất.
 
7. Áp giá, tổng hợp phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu đó.
 
8. Thông báo công khai số liệu kiểm đếm của từng đối tượng có đất bị thu hồi để họ tự kiểm tra lại phần nội dung có liên quan đến mình và đồng thời có thể giám sát tổ cồng tác trong việc kiểm đếm kiểm kê đảm bảo công bằng giữa các đối tượng có đất bị thu hồi.
 
9. Tổng hợp toàn bộ tình hình nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu chưa có đơn giá quy định trong các quyết định giá của UBND tỉnh, tổng hợp công trình, vật kiến trúc bị ảnh hưởng ( nếu có) và dự kiến giá bồi thuờng, hỗ trợ diện tích bồi thường, hỗ trợ, báo cáo hội đồng bồi thường xem xét, thống nhất để đưa vào phương án bồi thường GPMB
 
10. Lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng trình tự và các chính sách hiện hành, báo cáo Hội đồng Bồi thường, kiểm tra, xác định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 
11. Căn cứ quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cấp có thẩm quyền, phối hợp với chủ dự án để cùng với chủ dự án và chính quyền địa phương với có đất bị thu hồi tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến từng đối tượng, đảm bảo công khai, chính xác.
 
12. Tham mưu cho Hội đồng Bồi thường xây dựng dự toán chi tiết về chi phí phục vụ GPMB của Hội đồng Bồi thường và Ban Bồi thường GPMB; giúp Chủ tịch Hội đồng trong việc quản lý thực hiện chế độ thu chi theo đúng nguyên tắc tài chính kế toán kinh phí phục vụ GPMB theo dự toán được phê duyệt.
 
13. Hàng năm có trách nhiệm quyết toán toàn bộ kinh phí phục vụ GPMB của Hội đồng Bồi thường và Ban Bồi thường GPMB huyện với Phòng tái chính để phòng Tài chính theo dõi, cân đối.
 
14. Quyết toán kinh phí Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với chủ đầu tư dự án theo đúng quy định hiện hành.
 
15. Tiếp nhận và tham mưu với UBND huyện, thị xã trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân liên quan đến công tác GPMB đảm bảo nhanh chóng, chính xác và đúng pháp luật.
 
16. Hàng quý, tổng hợp báo cáo tiến độ GPMB các dự án đang tiến hành triển khai trên địa bàn huyện, trong đó báo cáo cụ thể phần kinh phí GPMB đã được UBND tỉnh phê duyệt, gửi Chủ tịch UBND huyện để chỉ đạo phòng Tài chính - KH theo dõi tổng hợp.
 
III. Thông tin liên hệ:
 
1.      Email: bangpmbbavi@gmail.com va bgpmb_bavi@hanoi.gov.vn
 
2.      Điện thoại CQ: 0433.863.011
 
3.      Danh sách lãnh đạo: 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Di động

1

Hoàng Trúc Phong

Trưởng Ban

 0433.863.332

0983773186

2

Phùng Hoài Điệp

Phó ban

 

0985085284

3

Nguyễn Minh Luân

Phó ban

 

0912662120

4

Ngô Hữu Tám

Phó ban   0912265739

 

Tìm kiếm

tiếp nhận ý kiến

Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.

thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 85
  • Tổng lượng truy cập: 20.664.736