Liên kết

Video


thủ tục hành chính cấp xã

Chi tiết thủ tục hành chính
Thủ tục Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú
Trình tự thực hiện

Bước 1: UBND cấp xã (đối với trường phổ thông dân tộc bán trí thành lập mới), nhà trường (đối với trường phổ thông dân tộc bán trú được thành lập trên cơ sở trường phổ thông) lập hồ sơ theo quy định và gửi trực tiếp 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, trả phiếu tiếp nhận và hẹn kết quả cho tổ chức.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện chuyển hồ sơ cho Phòng GD&ĐT thụ lý giải quyết.

Bước 4: Phòng GD&ĐT nhận hồ sơ giải quyết và tổ chức thẩm định theo nội dung đề án thành lập trường; trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú;

Bước 5: Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tich UBND huyện quyết định thành lập trường.. Nếu chưa quyết định thành lập trường thì có văn bản thông báo cho trường nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

Cách thức thực hiện

Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện: Địa chỉ: Số 252, đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Tờ trình đề nghị thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú;

2. Đề án thành lập

01 (bộ)

Thời hạn giải quyết 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: - Bộ phận một cửa: 02 ngày; nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày - Phòng GD&ĐT: 42 ngày; - Lãnh đạo UBND huyện phê duyệt: 01 ngày.
Đối tượng thực hiện

UBND cấp xã (đối với trường phổ thông dân tộc bán trí thành lập mới), nhà trường (đối với trường phổ thông dân tộc bán trú được thành lập trên cơ sở trường phổ thông)

Cơ quan thực hiện

Cơ quan thực hiện: Phòng GD&ĐT Huyện

Cơ quan phối hợp: Phòng Nội Vụ, Phòng TC-KH

Kết quả thực hiện

Quyết định thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú của Chủ tịch UBND huyện

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không có mẫu.
Yêu cầu

1.  Có đề án phù hợp với quy hoạch và phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

2. Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng xây dựng và phát triển trường. Trong phương hướng xây dựng và phát triển trường cần bảo đảm ổn định tỷ lệ học sinh là người dân tộc thiểu số và tỷ lệ học sinh bán trú theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Cơ sở pháp lý

+ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2017 của Chính Phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

+ Quyết định số 1556/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2017 của Bộ GD&ĐT.

+ Quyết định số: 8102/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính hủy bỏ lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

In bài viết Email bài viết

các tin khác

Tìm kiếm

tiếp nhận ý kiến

Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.

thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 110
  • Tổng lượng truy cập: 22.089.552