Liên kết

Video


thủ tục hành chính cấp xã

Chi tiết thủ tục hành chính
Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú.
Trình tự thực hiện

Bước 1: UBND cấp xã (đối với trường phổ thông dân tộc bán trí thành lập mới), nhà trường (đối với trường phổ thông dân tộc bán trú được thành lập trên cơ sở trường phổ thông) lập hồ sơ theo quy định và gửi trực tiếp 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, trả phiếu tiếp nhận và hẹn kết quả cho tổ chức.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện chuyển hồ sơ cho Phòng GD&ĐT thụ lý giải quyết.

Bước 4: Phòng GD&ĐT nhận hồ sơ giải quyết. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu đủ điều kiện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú đến UBND cấp huyện. Nếu chưa đủ điều kiện thì có văn bản thông báo cho UBND xã hoặc tổ chức và nêu lý do.  Bước 5: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND huyện quyết định sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú. Nếu chưa quyết định sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú.thì có văn bản thông báo cho trường nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

Cách thức thực hiện

Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện: Địa chỉ: Số 252, đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Tờ trình về việc sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú.

2. Đề án sáp nhập, chia, tách;

3. Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;

4. Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan  (nếu có).

01 (bộ)

Thời hạn giải quyết 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: - Bộ phận một cửa: 02 ngày; nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày - Phòng GD&ĐT: 37 ngày; - Lãnh đạo UBND huyện phê duyệt: 01 ngày.
Đối tượng thực hiện

UBND cấp xã ( đối với trường phổ thông dân tộc bán trí thành lập mới), nhà trường( đối với trường phổ thông dân tộc bán trú được thành lập trên cơ sở trường phổ thông)

Cơ quan thực hiện

Cơ quan thực hiện: Phòng GD&ĐT Huyện

Cơ quan phối hợp: Phòng Nội Vụ, Phòng TC-KH

Kết quả thực hiện

Quyết định sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú của Chủ tịch UBND huyện.

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không có mẫu.
Yêu cầu

1. Phù hợp với quy hoạch mạng luwoid cơ sở giáo dục được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hôi của địa phương;

2. Bảo đảm an toàn và quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục;

3. Bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên.

Cơ sở pháp lý

+ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2017 của Chính Phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

+ Quyết định số 1556/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2017 của Bộ GD&ĐT.

+ Quyết định số: 8102/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính hủy bỏ lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

In bài viết Email bài viết

các tin khác

Tìm kiếm

tiếp nhận ý kiến

Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.

thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 115
  • Tổng lượng truy cập: 22.089.594