Liên kết

Thông tin đường dây nóng

THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Trường hợp cần phản ánh, kiến nghị, đề nghị cá nhân, tổ chức

liên hệ theo đường dây nóng như sau

 

1. Cơ quan UBND huyện Ba Vì:

     - Địa chỉ: Số 252, đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

     - Số điện thoại: 0433.863.018

     - Email: vanthu_bavi@hanoi.gov.vn

2. Thông tin cá nhân:

     - Ông Bạch Công Tiến - Chủ tịch UBND huyện;

     + Số điện thoại: 0433.863.057

     + Email: bachcongtien_bavi@hanoi.gov.vn

     - Ông Nguyễn Thành Sơn - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện;

     + Số điện thoại: 0433.863.084  

     + Email: nguyenthanhson_bavi@hanoi.gov.vn

     - Ông Kiều Kiên Chung - Trưởng Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả;

     + Số điện thoại: 0433.960.682

     + Email: kieukienchung_bavi@hanoi.gov.vn 

Tìm kiếm