Liên kết

Video


phòng dân tộc

PHÒNG DÂN TỘC

Ngày đăng: 07/11/2014 | Lượt xem: 569

PHÒNG DÂN TỘC
 
I. Chức năng:
 
Là cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.
 
Phòng Dân tộc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện; Đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Dân tộc Thành phố. 
 
II. Nhiệm vụ:
 
1. Chủ trì xây dựng và trình UBND huyện:
 
a. Dự thảo các quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm, chính sách, chương trình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực công tác dân tộc; Nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn huyện.
 
b. Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện các qui định của UBND Thành phố về công tác dân tộc trên địa bàn.
 
2. Tổ chức thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số; Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc; Vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 
3. Thường trực giúp UBND huyện tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án, đề án, mô hình thí điểm đầu tư phát triển kinh tế- xã hội, hỗ trợ ổn định cuộc sống đối với đồng bào dân tộc thiểu số; Theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết và  đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc; Tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp thích hợp để xói đói, giảm nghèo, định canh, định cư, di cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề dân tộc khác trên địa bàn huyện.
 
4. Tham mưu giúp UBND huyện tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ chính sách và qui định của pháp luật; Định kỳ tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số của huyện theo hướng dẫn của UBND thành phố; Lựa chọn đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự và gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 
5. Thực hiện công tác thông tin, lưu trữ phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc theo chuyên môn, nghiệp vụ được giao.
 
6. Kiểm tra việc thực hiện chính sách, chương trình, dự án và các qui định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực công tác dân tộc theo qui định của pháp lụât và phân công của UBND huyện.
 
7.Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc trên địa bàn huyện và nhiệm vụ được giao theo qui định của UBND cấp huyện và Ban Dân tộc Thành phố.
 
8. Quản lý tổ chức, biên chế; thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo qui định của pháp luật và phân công của UBND huyện.
 
9. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo qui định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND huyện.
 
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao hoặc theo qui định của pháp luật. 
 
 III. Thông tin liên hệ:
 
Điện thoại CQ:  0433.961.031
Danh sách lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Di động

1

Đinh Mạnh Hùng

Trưởng phòng

0433.961.031

0914387663
2 Đặng Tiến Hữu Phó phòng  

0979121973

3 Đinh Công Sử Phó phòng   0912755845

 

Tìm kiếm

tiếp nhận ý kiến

Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.

thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 193
  • Tổng lượng truy cập: 21.549.193