Liên kết

Video


phòng kinh tế

PHÒNG KINH TẾ

Ngày đăng: 07/11/2014 | Lượt xem: 2275

PHÒNG KINH TẾ
 
I. Chức năng
 
         Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Khoa học công nghệ, Thương mại, điện nông thôn, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản, phát triển nông thôn, phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn. 
 
II. Nhiệm vụ:
 
               - Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
 
- Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.
 
- Giúp UBND Huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND Huyện.
 
          - Giúp UBND Huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định của pháp luật.
 
- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của phòng cho cán bộ, công chức xã, thị trấn.
 
- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của phòng.
 
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND Huyện và sở quản lý ngành, lĩnh vực.
 
- Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của UBND Huyện.
 
- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật, theo phân công của UBND Huyện.
 
- Quản lý tài chính, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND Huyện.
 
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND Huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.
 
III. Thông tin liên hệ:
 
            1. Email: pkt_bavi@hanoi.gov.vn
 
            2. Điện thoại: 0433.863.025
 
            3. Danh sách lãnh đạo:

STT

 Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

 Di động

1

Ngô Vi Khả

Trưởng phòng

 

0904591997

2

Hứa Bá Trình

Phó trưởng phòng

 

0983972636

3

Nguyễn Văn Hưng

Phó trưởng phòng

 

0969100579

4 Hoàng Trúc Phong Phó trưởng phòng   0963861977
 

 

Tìm kiếm

tiếp nhận ý kiến

Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.

thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 170
  • Tổng lượng truy cập: 21.549.267