THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN

NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA UBND HUYỆN BA VÌ

 

Đồng chí:  NGUYỄN THÀNH SƠN

Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

Email công vụ: nguyenthanhson_bavi@hanoi.gov.vn