TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đảng ủy cơ quan UBND huyện: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)
Publish date 08/08/2018 | 09:43  | Lượt xem: 114

Đảng ủy cơ quan UBND huyện: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

Ngày 7/8/2018 Đảng ủy cơ quan UBND huyện, phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) tới toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tại hội nghị các đảng viên trong các Chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan UBND huyện đã được đồng chí Lưu Quang Ngọc – UV Ban TV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy lần lượt giới thiệu và quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) bao gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; và Nghị quyết số 28-NQ/TW “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Đồng chí Lưu Quang Ngọc – UV Ban TV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

quán triệt các Nghị quyết

Trong đó Nghị quyết số 26 là nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 27 là xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; Nghị quyết số 28 hướng đến mục tiêu để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân.

Sau Hội nghị, các đảng viên trong toàn Đảng bộ cơ quan UBND huyện sẽ viết bài thu hoạch, nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao tại cơ quan đơn vị mình đang công tác.

Weather Display

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Visitor Tracking

User Online: 31269
Total visited: 2338754