Liên kết

Video


trung tâm phát triển quỹ đất

CHI NHÁNH PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT BA VÌ

Ngày đăng: 07/11/2014 | Lượt xem: 2253

CHI NHÁNH PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT BA VÌ
 
I. Chức năng
 
           Là đơn vị có thu trực thuộc UBND huyện Ba Vì, tham mưu giúp UBND huyện Ba Vì tổ chức thực hiện việc Bồi thường, hỗ trợ - tái định cư trong các trường hợp nhà nước thu hồi đất sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trước xét duyệt và quản lý quỹ đất thuộc khu vực đô thị và khu vực đã có quy hoạch phát triển đô thị mà Nhà nước đã thu hồi nhưng chưa giao, chưa cho thuê trên điạ bàn huyện Ba Vì.
 
II. Nhiệm vụ:
 
1. Giúp UBND huyện thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để GPMB theo quyết định thu hồi đất của UBND Thành phố đối với những trường hợp thu hồi đất sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được UBND thành phố xét duyệt mà chưa có công trình, dự án cụ thể trên địa bàn huyện.
 
            2. Quản lý quỹ đất Nhà nước đã thu hồi với các trường hợp sau:
 
           Quỹ đất thu hồi sau khi có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đước xét duyệt mà chưa có công trình, dự án cụ thể do Trung tâm phát triển quỹ đất thực hiện việc Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để GPMB quy định tại khoản 3.1.
 
            Quỹ đất do Nhà nước thu hồi trong trường hợp quy định tại các khoản 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Điều 38 của luật đất đai đối với đất thuộc khu vực đô thị, khu vực đã có quy hoạch phát triển đô thị.
 
           3. Được giới thiệu địa điểm đầu tư theo quy hoạch được duyệt, vận động đầu tư vào quỹ đất được giao quản lý theo quyết định của UBND huyện, lập kế hoạch sử dụng đối với đất được giao để nhận quản lý, báo cáo UBND huyện trình UBND thành phố quyết định.
 
           4. Giúp UBND huyện  bàn giao đất đạng quản lý cho người được giao đất, cho thuê đất theo quyết định của UBND thành phố và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 
             5. Giúp UBND huyện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với đất được giao để quản lý.
 
            6. Sử dụng quỹ đất được giao quản lý làm theo quỹ đất dữ trữ để điều tiết các nhu cầu về đất đai theo quyết định của UBND thành phố và UBND huyện phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
 
           7. Tổ chức thực hiện các dự án chuản bị mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trên phạm vi đất được quản lý và các dự án hạ tầng kỹ thuật theo quyết định của UBND huyện.
 
            8. Thực hiện chế độ báo cáo UBND huyện và UBND thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
           9. Quản lý viên chức, người lao động và tái chính, tài sản thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ba Vì theo quy định.
 
           10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao
 
 
III. Thông tin liên hệ:
 
 1.      Email: ttptqdhn.cnbavi@gmail.com
 
2.      Điện thoại CQ:  04 33865060
 
3.      Danh sách lãnh đạo: 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Di động

1

Kiều Văn Tài

Giám đốc

 

0912.415.613

 

Tìm kiếm

tiếp nhận ý kiến

Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.

thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 94
  • Tổng lượng truy cập: 20.664.751