ĐOÀN THANH NIÊN
Ngày đăng 07/11/2014 | 02:00  | Lượt xem: 54790

I. Chức năng:

 

Là cơ quan chấp hành và cụ thể hoá Nghị quyết của Ban chấp hành huyện Đoàn, Thành Đoàn, Huyện uỷ thành kế hoạch công tác tháng, quý, năm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Ba Vì.

 

 

II. Nhiệm vụ:

 

- Xây dựng báo cáo quý,năm, báo cáo các chuyên đề để Ban chấp hành huyện Đoàn phê duyệt và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thành Đoàn, Huyện uỷ.

 

- Chuẩn bị và triệu tập các kỳ họp Ban thường vụ, Ban chấp hành và các cơ sở theo kế hoạch, giúp Ban chấp hành hướng dẫn tổ chức chỉ đạo Đại hội Đoàn nhiệm kỳ các cấp.

 

- Xây dựng kế hoạch công tác hàng năm và dự toán ngân sách, phục vụ cho hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn huyện. Thực hiện thông tin hai chiều đối với cơ sở Đoàn trong huyện và Thành Đoàn Hà Nội.

 

- Phân công nhiệm vụ các đồng chí trong cơ quan huyện Đoàn, tham mưu và đề nghị Huyện uỷ tuyển dụng vào biên chế cơ quan thường trực theo quy định và giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ thuộc cơ quan huyện Đoàn Ba Vì.

 

- Chuẩn bị nội dung giúp Ban thường vụ, Ban chấp hành đề nghị cấp trên khen thưởng hoặc kỷ luật cá nhân, tập thể hàng năm. 

 

 

- Thường xuyên tham mưu mọi mặt với Huyện uỷ, UBND huyện, Thành Đoàn Hà Nội về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Giữ mối quan hệ, sự phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trong và ngoài huyện về công tác Đoàn - Hội - Đội.

 

 

III. Thông tin liên hệ:

 

     1. Email:  huyendoanbavi99@gmail.com

     2. Điện thoại CQ: 04.33.863.020

     3. Danh sách lãnh đạo:

STT Họ và tên Chức vụ   Điện thoại CQ Di động
1 Triệu Sinh Tuyển Bí thư     0912867997