ĐƠN VỊ HIỆP CHÍNH - HIỆP QUẢN

Chi cục thuế Ba Vì

Ngày đăng 11/07/2018 | 10:58  | Lượt xem: 14263
I. Chức năng Chi cục Thuế là tổ chức trực thuộc Cục Thuế, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của Ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy...

Chi cục Thống kê

Ngày đăng 11/07/2018 | 11:00  | Lượt xem: 8905
I. Vị trí và chức năng - Chi cục Thống kê huyện Ba Vì là cơ quan trực thuộc Cục Thống kê Thành phố Hà Nội; giúp Cục Thống kê thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động thống kê tại địa...

Kho bạc NN Huyện Ba Vì

Ngày đăng 11/07/2018 | 11:00  | Lượt xem: 10390
I. Chức năng Kho bạc Nhà nước huyện Ba Vì là tổ chức trực thuộc Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội, có chức năng thực hiện nhiệm vụ Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật. ...

Tòa án nhân dân

Ngày đăng 11/07/2018 | 11:01  | Lượt xem: 12817
I. Chức năng: Trong phạm vi chức năng của mình, Toà án có nhiệm vụ bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; bảo vệ tài sản của Nhà nước,...

Viện kiểm sát nhân dân

Ngày đăng 11/07/2018 | 11:01  | Lượt xem: 8281
 I. Chức năng:            Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân thì Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp...

Chi cục thi hành án dân sự

Ngày đăng 11/07/2018 | 11:02  | Lượt xem: 8474
Chi cục thi hành án dân sự

Thanh tra giao thông

Ngày đăng 11/07/2018 | 11:02  | Lượt xem: 4216
- Địa chỉ: Km54 QL 32 Thị trấn Tây Đằng - Ba Vì - TP Hà Nội.   - Điện thoại 0433961008          - Email: thanhtragtvtbavi@gmail.com   - Lãnh...

Quản lý thị trường

Ngày đăng 11/07/2018 | 11:03  | Lượt xem: 4294
Quản lý thị trường

Điện lực

Ngày đăng 11/07/2018 | 11:03  | Lượt xem: 7715
Điện lực

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HÀ NỘI - CN HUYỆN BA VÌ

Ngày đăng 11/07/2018 | 11:07  | Lượt xem: 8658
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HÀ NỘI - CN HUYỆN BA VÌ

Xí nghiệp thủy lợi

Ngày đăng 11/07/2018 | 12:04  | Lượt xem: 4122
Xí nghiệp thủy lợi

Công an

Ngày đăng 07/06/2019 | 02:45  | Lượt xem: 19170
Công an

BCH Quân sự huyện

Ngày đăng 07/06/2019 | 05:00  | Lượt xem: 9986
BCH Quân sự huyện

Bảo hiểm xã hội

Ngày đăng 24/06/2019 | 01:30  | Lượt xem: 8223
Bảo hiểm xã hội