ĐƠN VỊ HIỆP CHÍNH - HIỆP QUẢN

BCH Quân sự huyện
Ngày đăng 07/06/2019 | 17:00  | Lượt xem: 8530

BCH Quân sự huyện

I. Chức năng:

- Tham mưu cho Huyện uỷ, HĐND&UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng địa phương (QS, QPĐP), đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ (DQTV), công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tuyển chọn công dân nhập ngũ, quản lý lực lượng dự bị động viên (DBĐV) theo qui định của pháp luật.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về công tác QS, QPĐP; kế hoạch tổ chức lực lượng, huấn luyện và hoạt động cuỉa DQTV; kế hoạch xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc và tham gia xây dựng kế hoạch khác có liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

- Chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện và chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch, hướng dẫn của cơ quan quân sự cấp trên.

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, giáo dục quốc phòng, an ninh cho lực lượng vũ trang và nhân dân; tổ chức lực lượng DQTV, DBĐV tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

- Tổ chức huấn luyện, giáo dục chính trị, pháp luật cho DQTV, chỉ huy lực lượng DQTV, DBĐV thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức đăng ký, quản lý, bảo quản và sử dụng vũ khí, trang bị của các đơn vị DQTV, DBĐV thuộc quyền theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch bảo đảm hậu cần, kỹ thuật tại chỗ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QS, QPĐP.

- Giúp UBND huyện kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác QS, QPĐP, công tác tổ chức và hoạt động của DQTV, DBĐV thuộc quyền.

Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác QS, QPĐP trong toàn huyện.

II. Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:   04.33863.069.

III. Danh sách lãnh đạo, văn thư:

TT Họ và tên Chức danh Điện thoại 
1  Đào Tuấn Hưng  Chỉ huy trưởng  0983153000
2  Nguyễn Trọng Thắng  Chính trị viên  0968712128
3  Nguyễn Kim Tuấn  Phó CHT-TMT  0983348183
4  Nguyễn Thanh Sơn  Phó Chỉ huy trưởng  0983070668
5  Nguyễn Văn Vạn  Phó Chỉ huy trưởng  0986717294
6  Nguyễn Bá Chiến  Chính trị viên phó  0983746961
7  Nguyễn Thị  Huyền  Văn thư  0985224214