ĐƠN VỊ HIỆP CHÍNH - HIỆP QUẢN

Đội Quản lý trật tự đô thị và xây dựng
Ngày đăng 20/08/2019 | 09:00  | Lượt xem: 3478

I. Nhiệm vụ:

          - Lập chương trình, kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và về thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong họat động xây dựng trên địa bàn để trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

        - Thực hiện thanh tra, kiểm tra đầu tư, nhà thầu xây dựng công trình trên địa bàn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng; xử lý các hành vi phạm theo thẩm quyền; quyết định đình chỉ thi công xây dựng đối với các công trình vi phạm thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã, thị trấn nhưng không xử lý kịp thời hoặc do buông lỏng quản lý; kiến nghị chủ tịch UBND huyện xử lý những vụ vi phạm vượt quá thẩm quyền của chủ tịch UBND xã, thị trấn.

        - Được yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước cung cấp các tài liệu như: hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng và các tài liệu liên quan khác phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra; yêu cầu các chủ đầu tư xuất trình giấy phép xây dựng, các tài liệu liên quan đến việc xây dựng công trình. Lập hồ sơ vi phạm pháp luẩttong họat động xây dựng của chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng có dấu hiệu cấu thành tội phạm để kiến nghị lên chủ tịch UBND huyện chuyển sang cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Kiến nghị chủ tịch UBND huyện xử lý cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

        - Tổng hợp và định kỳ hoặc đột xuất báo cáo chủ tịch UBND huyện, thanh tra Sở xây dựng về tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện và pháp luật về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện.

        - Giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị chủ tịch UBND huyện giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực hoạt động xây dựng trên địa bàn. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Chủ tịch UBND huyện giao.

II. Thông tin liên hệ

- Email: ttxd.bavi@gmail.com

- Điện thoại CQ:  0433.961.062

III. Danh sách Lãnh đạo, Văn thư:

TT Họ và tên Chức danh Điện thoại  Email
         1            Đội phó  Trần Văn Mạnh  0978020306  Tranmanh6783@gmail.com
         2            Đội phó  Đỗ Đức Dũng  0912081522  
         3           Văn thư  Nguyễn Thị Hồng Thuận  0989318356  Thuynthuan1985@gmail.com