THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Trường hợp cần phản ánh, kiến nghị, đề nghị cá nhân, tổ chức

liên hệ theo đường dây nóng như sau:

1. Cơ quan UBND huyện Ba Vì:

     - Địa chỉ: Số 252, đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

     - Số điện thoại: 02433.863.018

     - Email: vanthu_bavi@hanoi.gov.vn

2. Thông tin cá nhân:

     - Ông Đỗ Mạnh Hưng - Chủ tịch UBND huyện;

     + Số điện thoại: 02433.863.057

     + Email: domanhhung_bavi@hanoi.gov.vn

     - Ông Lê Minh Tuấn - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện;

     + Số điện thoại: 0912 411 880

     + Email: leminhtuan_bavi@hanoi.gov.vn

     - Ông Nguyễn Ngọc Minh - Trưởng Ban Tiếp công dân huyện;

     + Số điện thoại: 0985 895 689

     + Email: nguyenngocminh_bavi@hanoi.gov.vn 

     - Ông Đặng Văn Đông - Trưởng Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện;

     + Số điện thoại: 0961 516 686

     + Email: dangvandong_bavi@hanoi.gov.vn