BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY
Ngày đăng 31/08/2020 | 16:41  | Lượt xem: 72265

I. Chức năng: Là cơ quan thuộc hệ thống các ban của Đảng, có chức năng tham mưu cho Huyện uỷ , Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, biện soạn về lịch sử địa phương. Đồng thời giúp Huyện uỷ, Ban thường vụ huyện uỷ chỉ đạo và kiểm tra các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc về tổ chức thực hiện các lĩnh vực nói trên.

II. Nhiệm vụ:

- Giúp Huyện uỷ triển khai, chỉ đạo và kiểm tra các TCCS  Đảng trực thuộc trong việc tổ chức thực hiện các NQ, chỉ thị của Trung ương, Thành uỷ, Huyện uỷ, Ban thường vụ Huyện uỷ về công tác Tuyên giáo. Hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các ngành thuộc lĩnh vực: văn hoá - văn nghệ, tuyên truyền và khoa giáo. Tiến hành giao ban sơ kết, tổng kết  công tác Tuyên giáo theo định kỳ.

- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng và dư luận xã hội; tình hình hoạt động văn hoá- văn nghệ;khoa học cộng nghệ - môi trường, giáo dục – đào tạo, y tế, thể dục thể thao, dân số kế haọch hoá gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em (gọi tắt là công tác Khoa giáo); đề xuất với Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ các chủ trương, biện pháp chỉ đạo về các lĩnh vực này.

- Tổ chức, quản lý hoạt động của đội ngũ báo cáo viên Huyện uỷ, hướng dẫn và kiểm tra nội dung thông tin của các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức thông tin tình hình thời sự, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bồi dưỡng lý luận chính trị theo các chương trình của Ban Tuyên giáo Trung ương và theo sự chỉ đạo của Thành uỷ, Huyện uỷ cho cán bộ, đảng viên, đối tượng phát triển Đảng. Kiểm tra về mặt Chính trị, tư tương trong giảng dạy, tổ chức Hội nghị , báo cáo chuyên đề địa phương.

- Sưu tầm, biên soạn các tài liệu lịch sử Đảng bộ huyện, hướng dẫn sưu tầm biên soạn lịch sử Đảng bộ các xã, Thị trấn và tổ chức công tác Tuyên truyền phát huy truyền thống cách mạng của địa phương trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Giúp ban thường vụ huyện uỷ tổng hợp tình hình thực hình thực hiện nhiệm vụ “Học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh”, kịp thời phát hiện những gương điển hình mới trong công tác tuyên giáo và trong “Học tập và làm theo tấm gương dạo đức Hồ Chí Minh”.

- Chỉ đạo và hướng dẫn các chi (Đảng) bộ trực thuộc  Huyện uỷ thực hiện NQ, chỉ thị của Đảng trong công tác tư tưởng, Chính trị, Văn hoá - văn nghệ, khoa giáo, lịch sử Đảng. 

- Hàng năm có kế hoạch tổ chức bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo ở cấp cơ sở.

- Cán bộ chuyên viên của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ được dự các hội nghị của Huyện uỷ, các chi (đảng) bộ trực thuộc Huyện uỷ bàn về công tác Tuyên giáo .

- Trưởng ban các phó trưởng ban  và chuyên viên (khi cần thiết) được tham dự các cuộc họp để báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban hoặc làm việc với Huyện uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Thường vụ Huyện uỷ bàn về công tác Tuyên giáo.

- Giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý hoạt động của đội ngũ giảng viên kiêm chức, đội ngũ báo cáo viên Huyện uỷ (trong phạm vi chuyên môn).

III. Thông tin liên hệ:

1.      Email: btg_hubavi@hanoi.gov.vn

2.      Điện thoại CQ: 02433.960.431

3.      Danh sách lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Di động

1

Đỗ Anh Sơn

 Trưởng ban

 

0912166175
2 Ưng Thị Thu Hiền Phó trưởng ban   0383914358