Liên kết

Video


thủ tục hành chính cấp xã

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
231 Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong huyện

Phòng Nội Vụ

232 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện

Phòng Nội Vụ

233 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện

Phòng Nội Vụ

234 Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

Phòng Nội Vụ

235 Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

Phòng Nội Vụ

236 Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

Phòng Nội Vụ

237 Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi huyện

Phòng Nội Vụ

238 Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong huyện

Phòng Nội Vụ

239 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi UBND cấp huyện

Phòng Tài chính- Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

240 Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi UBND cấp huyện

Phòng Tài chính- Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện


Hiển thị 231 - 240 của 240 kết quả.
của 24