CÁC BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Ngày đăng 15/10/2014 | 12:00  | Lượt xem: 43977
I. Chức năng: Là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện cho quyền...

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

Ngày đăng 07/11/2014 | 12:00  | Lượt xem: 34984
1- Chức năng: - Là cơ quan tham mưu của huyện uỷ, trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ, thường trực huyện uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ...

HỘI CỰU CHIẾN BINH

Ngày đăng 07/11/2014 | 01:30  | Lượt xem: 52688
I. Chức năng: Hội Cựu chiến binh Việt Nam có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của Cựu chiến binh. Hội làm tham mưu giúp cấp ủy Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn...

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

Ngày đăng 07/11/2014 | 01:30  | Lượt xem: 41981
I-   Chức năng Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ba Vì  là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy...

ĐOÀN THANH NIÊN

Ngày đăng 07/11/2014 | 02:00  | Lượt xem: 54783
I. Chức năng:   Là cơ quan chấp hành và cụ thể hoá Nghị quyết của Ban chấp hành huyện Đoàn, Thành Đoàn, Huyện uỷ thành kế hoạch công tác tháng, quý, năm trong công tác Đoàn và phong...

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

Ngày đăng 07/11/2014 | 02:30  | Lượt xem: 46204
I. Chức năng: - Đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; có trách nhiệm tham gia với Nhà nước phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống...

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

Ngày đăng 11/07/2018 | 10:39  | Lượt xem: 107409
VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

HỘI CỰU CHIẾN BINH

Ngày đăng 11/07/2018 | 10:40  | Lượt xem: 96961
I. Chức năng: Hội Cựu chiến binh Việt Nam có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của Cựu chiến binh. Hội làm tham mưu giúp cấp ủy Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn...

HỘI NÔNG DÂN

Ngày đăng 11/07/2018 | 10:41  | Lượt xem: 21464
HỘI NÔNG DÂN

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

Ngày đăng 17/11/2018 | 02:30  | Lượt xem: 151661
I. Chức năng: - Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước. - Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền,...

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

Ngày đăng 31/08/2020 | 04:41  | Lượt xem: 72256
I. Chức năng: Là cơ quan thuộc hệ thống các ban của Đảng, có chức năng tham mưu cho Huyện uỷ , Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng - văn hoá,...

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

Ngày đăng 31/08/2020 | 05:58  | Lượt xem: 36831
BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY