CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ba Vì kiểm soát và giải quyết thủ tục hành chính với quyết tâm cao
Ngày đăng 03/03/2021 | 14:38  | Lượt xem: 894

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về công tác cải cách hành chính. Năm 2020, huyện Ba Vì tiếp tục xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nội dung đặc biệt quan tâm với mục tiêu hướng tới tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai nhiệm vụ, huyện Ba Vì đã tập trung thực hiện kiểm soát và giải quyết thủ tục hành chính với quyết tâm cao, phấn đấu đạt kết quả tốt nhất.

UBND huyện tổ chức tập huấn công tác CCHC năm 2020

Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm. Hằng năm, UBND Ba Vì xây dựng kế hoạch và ban hành chương trình hoạt động về nội dung này. Trong năm 2020, thực hiện công tác chỉ đạo điều hành về việc triển khai công tác cải cách hành chính, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện như: Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 06/01/2020 về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 10/02/2020 về thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 10/3/2020 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 10/02/2020 về kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND huyện Ba Vì về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Ba Vì; Văn bản số 2157/UBND-VP ngày 13/10/2020 vv tăng cường sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố; Công văn số 2164/UBND-VP ngày 13/10/2020 của UBND huyện về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 24/11/2020 của UBND huyện về KH Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ trong công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020; Kế hoạch số 268/KH - UBND ngày 24/11/2020 của UBND huyện về KH tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2020.

Công tác kiểm tra thực hiện CCHC tại cấp xã luôn được chú trọng

       UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành huyện; UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo nghị định 61/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, không để xảy ra tình trạng chậm muộn trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Nhờ sự triển khai nghiêm túc, đến nay công tác CCHC, nhất là cải cách thủ tục hành chính của huyện đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức đi vào nền nếp, hiệu quả. Đặc biệt trong năm 2020, huyện Ba Vì xác định việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng của bộ phận “một cửa” trong cung cách phục vụ tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch thủ tục hành chính, là nhiệm vụ trọng tâm. Với sự nỗ lực cao, tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn và trước hạn từ huyện đến xã luôn duy trì mức cao. Cấp huyện, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2020 là 5.121 hồ sơ; đã giải quyết thủ tục hành chính trong kỳ 5043 hồ sơ; số hồ sơ đang giải quyết là 78 hồ sơ. Cấp xã, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2020 là 66.704 hồ sơ; đã giải quyết thủ tục hành chính trong kỳ 66.443 hồ sơ và đang giải quyết là 271 hồ sơ.

Hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại Văn phòng Một cửa UBND huyện Ba Vì

Tại cấp huyện cũng đã thực hiện kiểm soát 259 thủ tục hành chính đối với 5.121 hồ sơ, 139 thủ tục hành chính đối với 66.704 hồ sơ cấp xã. Trong năm 2020 không có ý kiến phản ánh của cá nhân, tổ chức về thực hiện các TTHC.

Để thực hiện đơn giản hóa TTHC, UBND huyện Ba Vì cũng luôn tích cực rà soát, đề xuất ý kiến đơn giản hóa TTHC nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Thực hiện công khai danh mục, quy trình giải quyết TTHC tại phòng làm việc của cơ quan chuyên môn, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn, Cổng giao tiếp điện tử của UBND huyện theo đúng quy định của pháp luật. Trong năm, UBND huyện thực hiện công khai các quyết định về công bố thủ tục hành chính của UBND thành phố Hà Nội đối với lĩnh vực Tài nguyên và môi trường, Lao động TB&XH, Công thương, Văn hóa thông tin, Tài chính.Tính đến thời điểm ngày 15/12/2020, UBND huyện thực hiện tiếp nhận và giải quyết 259 TTHC theo đúng quy định. Đảm bảo 100% TTHC được công khai danh mục, quy trình giải quyết theo đúng quy định tại nơi tiếp nhận và giải quyết TTHC và Cổng Thông tin điện tử của UBND huyện. Đáng chú ý, đã có bốn quy trình giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn, được nhân dân và doanh nghiệp ghi nhận. Đó là giảm thời gian đăng ký thành lập hộ kinh doanh từ ba ngày xuống 2,5 ngày; cấp phép xây dựng từ chín ngày xuống bảy ngày làm việc, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài từ 15 ngày xuống 12 ngày, cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân từ 13 ngày xuống còn 11 ngày làm việc. Bên cạnh đó, Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về CCHC, kiểm soát TTHC bằng nhiều hình thức phong phú như: Phối hợp với đài truyền thanh huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC; Xây dựng phim phóng sự, đăng bài trên Cổng giao tiếp điện tử huyện, đồng thời tuyên truyền phổ biến các chính sách pháp luật về CCHC, kiểm soát TTHC.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực hiện cải cách hành chính, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1167/UBND-VP ngày 16/6/2020 của UBND huyện Ba Vì về việc thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính Phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể trong công tác tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính; kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao.

Đối với việc thực hiện triển khai phần mềm điện tử dùng chung 3 cấp thành phố: UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban, UBND xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện phần mềm điện tử dùng chung 3 cấp trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC.

Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến: Trong năm 2020 tổng số hồ sơ thực hiện dịch vụ công mức 3 cấp huyện là 736 hồ sơ, trong đó lĩnh vực Kế hoạch đầu tư là 722/722 hồ sơ đạt 100%. Bên cạnh đó, UBND huyện vẫn tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao chất lượng dịch vụ công nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa phục vụ nhân dân, gắn quyền lợi và tinh thần trách nhiệm của CBCC với công tác tổ chức thực hiện DVC; Phối hợp với Bưu điện Thành phố Hà Nội, Bưu điện huyện Ba Vì triển khai dịch vụ công ích bưu chính đối với việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn huyện.

Báo cáo về công tác kiểm soát TTHC, UBND huyện Ba Vì thực hiện báo cáo tình tình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo đúng quy định tại điều 35 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP; Thông tư số 01/2020TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ. Các nội dung báo cáo gồm kiểm soát quy định về thủ tục hành chính, công bố thủ tục hành chính, tình hình thực hiện thủ tục hành chính tại huyện, việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tình hình tiếp nhận, kết quả xử lý phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính và những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính đều được báo cáo đầy đủ và đúng thời gian quy định.

Khắc phục những tồn tại, khó khăn, năm 2021 huyện Ba Vì đang nhanh chóng cụ thể hóa các kế hoạch, chương trình về CCHC, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện công tác cải cách hành chính tại huyện trong năm 2021 được đặt ra đó là:  Bám sát chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính để nâng cao kết quả thực hiện tại địa phương, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao, đúng tiến độ đề ra; Tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động kiểm soát TTHC theo kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân cùng thực hiện tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các TTHC; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ giải quyết hồ sơ hành chính, và đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính; Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội;  Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các dịch vụ công trực tuyến cấp huyện đã được tích hợp, kết nối trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đúng thời gian theo quy định, tránh để tình trạng chậm trễ trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến xã, thị trấn có thái độ giao tiếp, ứng xử chuẩn mực; có năng lực và tính chuyên nghiệp cao trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao trên tinh thần “lấy sự hài lòng của người dân và sự phát triển của doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc”.

Thực hiện sự chỉ đạo của thành phố Hà Nội, cùng với những nỗ lực, quyết tâm cao trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính; thực hiện mục tiêu chung về tăng cường lãnh đạo công tác cải cách hành chính, giai đoạn 2021 -  2025 và những năm tiếp theo, huyện Ba Vì tiếp tục phấn đấu xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch. Hệ thống cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến cấp xã tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phấn đấu trong năm 2021 và những năm tiếp theo sẽ nâng cao thứ hạng về chỉ số cải cách hành chính của huyện được xếp từ loại khá trở lên trong khối cấp huyện của thành phố, góp phần quan trọng tạo bước đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện./.

 Diệu Thu

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 1332
Lượt truy cập trong tuần: 123369
Lượt truy cập trong tháng: 754256
Lượt truy cập trong năm: 1769231
Tổng số truy cập: 48999122

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang