CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Huyện Ba Vì – Nhiều nỗ lực trong triển khai kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Ngày đăng 16/01/2020 | 09:44  | Lượt xem: 1900

Năm 2019, với việc chú trọng rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả xử lý công việc và thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Ba Vì đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Ba Vì

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Việc kiểm soát thủ tục hành chính sẽ góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch. Qua đó, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng đó, năm 2019, Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện về ý nghĩa, mục tiêu tầm quan trọng của công tác kiểm soát, đánh giá thủ tục hành chính; UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành của huyện; UBND các xã, thị trấn kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định 61/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, để công tác kiểm soát Thủ tục hành chính được triển khai kịp thời, trong năm, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo như: Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 08/01/2019 về công tác kiểm soát, đánh giá thủ tục hành chính; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 08/01/2019 về thông tin, tuyên truyền công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện; Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện Ba Vì; Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 28/02/2019 của UBND huyện Ba Vì về tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” năm 2019 trên địa bàn huyện Ba Vì; Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 28/02/2019 về kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019; Quyết định 439/QĐ-UBND ngày 06/03/2019 về việc ban hành “Chính sách chất lượng năm 2019” và “Mục tiêu chất lượng năm 2019” thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 13/9/2019 vtổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện và UBND xã, thị trấn năm 2019; Quyết định 3079/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019; Đồng thời với việc ban hành các văn bản mang tính chỉ đạo, định hướng thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính, để đảm bảo việc thực thi được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và thực chất, UBND huyện Ba Vì đã chỉ đạo Công khai địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị về quy định hành chính của UBND thành phố Hà Nội; Công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử công vụ của  cơ quan và lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện. Công khai nội quy, quy chế hoạt động, quy tắc ứng xử tại các cơ quan hành chính và Công khai danh mục, quy trình giải quyết TTHC tại phòng làm việc của cơ quan chuyên môn, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn, Cổng giao tiếp điện tử của UBND huyện theo đúng quy định của pháp luật.

UBND huyện Ba Vì tổ chức thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các xã

Để đánh giá việc triển khai các hoạt động trên, UBND huyện Ba Vì cũng đã tổ chức kiểm tra đột xuất tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Qua đó, kịp thời phát hiện và chấn chính sai sót trong triển khai thực hiện tại một số đơn vị, địa phương. Trong năm, các lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Y tế, Quản lý đô thị, Tư pháp, Công thương, Lao động TB&XH, Tài chính kế hoạch  cũng được UBND huyện thực hiện công bố về thủ tục hành chính. Tính đến thời điểm ngày 15/12/2019, UBND huyện thực hiện tiếp nhận và giải quyết 242 TTHC theo đúng quy định, giảm 28 thủ tục hành chính so với năm 2018. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện niêm yết công khai 141 thủ tục hành chính theo bộ TTHC của UBND thành phố Hà Nội theo đúng quy định. Đảm bảo 100% TTHC được công khai danh mục, quy trình giải quyết theo đúng quy định tại nơi tiếp nhận và giải quyết TTHC và Cổng Thông tin điện tử của UBND huyện.

Năm 2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Ba Vì tiếp nhận 6.098 hồ sơ

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cũng đã được tăng cường. Trong năm đã thực hiện khởi tạo thêm 66 tài khoản người dùng phần mềm (trong đó cấp huyện: 9; cấp xã: 57) và thực hiện tiếp nhận 47.583 hồ sơ trên phần mềm điện tử dùng chung 3 cấp. Tổng số hồ sơ thực hiện dịch vụ công mức 3 đối với cấp huyện là 854 hồ sơ , cấp xã là 20.230 hồ sơ. Thực hiện phối hợp với Bưu điện Thành phố Hà Nội, Bưu điện huyện Ba Vì triển khai dịch vụ công ích bưu chính đối với việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn huyện và báo cáo tình tình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo đúng quy định tại điều 35 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP.

Bảo đảm việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ đúng quy trình, cách thức thực hiện, giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện, khách quan, công bằng cho cá nhân, tổ chức. Kết quả công tác giải quyết TTHC, năm 2019, huyện Ba Vì đã thực hiện nghiêm túc Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Tại cấp huyện, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính năm 2019 là 6.098 hồ sơ , đã giải quyết thủ tục hành chính trong kỳ 5.932 HS (trong đó giải quyết đúng và trước hạn là 5.932 HS, số HS trả quá hạn là 0 HS); số hồ sơ đang giải quyết là 166 HS (trong đó chưa đến hạn là 166 HS, không có HS quá hạn). Ở cấp xã, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2019 là 80.427 hồ sơ, đã giải quyết thủ tục hành chính trong kỳ 80139 HS (trong đó giải quyết đúng và trước hạn là 79.845 HS, 294 HS trả quá hạn); số hồ sơ đang giải quyết là 288 HS (trong đó chưa đến hạn là 269 HS, 19 HS quá hạn). Thực hiện kiểm soát 242 thủ tục hành chính đối với 6.098 hồ sơ cấp huyện, 141 thủ tục hành chính đối với 80.427 hồ hồ sơ cấp xã. Đảm bảo không có ý kiến phản ánh của công dân tổ chức về thực hiện các TTHC.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Một số xã chưa kiện toàn bộ phận một cửa, chưa phân công rõ người, rõ việc; còn thực hiện tiếp nhận hồ sơ TTHC tại phòng chuyên môn, không qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. Quy trình tiếp nhận và trả kết quả TTHC còn thiếu các bước theo quy định. Vẫn còn một số xã cập nhật danh mục, quy trình giải quyết TTHC không kịp thời theo quy định của UBND thành phố. Việc tuyên truyền thực hiện ứng dụng dịch vụ bưu chính công ích trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiệu quả thấp. Việc thực hiện chi trả chế độ phụ cấp, trang phục cho cán bộ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của một số xã còn thực hiện chưa đầy đủ, đúng thời gian quy định. Bên cạnh yếu tố chủ quan, một số yếu tố khách quan dẫn đến những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại một số xã như: Diện tích bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC một số xã chưa đáp ứng theo quy định, trang thiết bị như máy photo, máy scan chưa đầy đủ, việc sắp xếp bảng biểu, vị trí làm việc của cán bộ và ngồi chờ của cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch tại Bộ phận Một cửa chưa đảm bảo khoa học, hợp lý. Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong việc giải quyết TTHC hiệu quả chưa cao vì khả năng tiếp cận thông tin, trình độ, phương tiện máy móc ứng dụng công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế.

CCHC nhằm hoàn thiện hệ thống thể chế hành chính, cơ chế, chính sách phù hợp với thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. Với nhiệm vụ đặt ra đó, năm 2020 và những năm tiếp theo, huyện Ba Vì quyết tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế;  tập trung nâng cao hơn nữa vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. tăng cường trách nhiệm hơn nữa trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm tra, giám sát cấp dưới trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ; cơ chế giám sát việc giải quyết TTHC thông qua ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giải quyết TTHC.  Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, để người dân, tổ chức kịp thời nắm bắt các quy định về TTHC và giám sát việc giải quyết TTHC của cơ quan quản lý nhà nước. Gắn liền với đó là việc cải cách TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư - kinh doanh công khai, minh bạch, bình đẳng và thuận lợi cho doanh nghiệp. Qua đó góp phần tích cực trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền các cấp trên địa bàn huyện./.

                                                                      Diệu Thu

Thông kê truy cập

Đang online: 3509
Lượt truy cập trong tuần: 172243
Lượt truy cập trong tháng: 855334
Lượt truy cập trong năm: 4371735
Tổng số truy cập: 51601626

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang