TIN HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH PHỐ

Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp
Ngày đăng 02/05/2024 | 16:09  | Lượt xem: 88

HNP - Tại hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khóa XVII), sáng 2/5, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trình bày Tờ trình số 83-TTr/TU về kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Thành ủy Hà Nội về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trình bày tại Hội nghị

 
Theo đó, bám sát mục tiêu tổng quát và 4 mục tiêu cụ thể được nêu trong Nghị quyết số 04-NQ/TU, Thành ủy, các cấp ủy trực thuộc đã tập trung chỉ đạo cụ thể hóa, thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. 
 
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu và công tác cán bộ cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu. Cụ thể, tỷ lệ cán bộ trẻ diện Ban Thường vụ các cấp quản lý đạt 12,58%; tỷ lệ cán bộ nữ diện Ban Thường vụ các cấp quản lý đạt 33,39%; số cán bộ diện cấp ủy quản lý đạt trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ đạt 42,4%. Số cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ cấp ủy quản lý có trình độ chuyên môn đại học, lý luận chính trị từ trung cấp trở lên đạt 73,84%. Số cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới đạt 100%. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức đánh giá hàng tháng trên phần mềm đạt 99,32%. 
 
Thực hiện quyết liệt chủ trương bố trí cán bộ không phải người địa phương. Đến nay, có 28/30 Bí thư quận, huyện, thị ủy và 22/30 Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã không phải người địa phương; có 68,39% Bí thư cấp ủy, 61,13% Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn không phải người địa phương; 38,88% cán bộ cấp huyện, 45,9% cán bộ cấp xã là Phó Bí thư thường trực, Phó Chủ tịch UBND không phải là người địa phương. 
 
Thành ủy đã chỉ đạo, rà soát, xây dựng và ban hành 01 Chương trình, 01 Chỉ thị, 01 Nghị quyết, 08 Đề án, 22 Quy chế, 09 Hướng dẫn, Kế hoạch về công tác cán bộ. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung cụ thể hóa, ban hành đồng bộ hệ thống văn bản để triển khai các quy định, quy chế, kế hoạch, hướng dẫn của Thành ủy, cấp ủy cấp trên và cùng cấp trong công tác cán bộ, thực hiện công khai minh bạch các quy trình công tác cán bộ theo quy định. 
 
Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, đề ra nhiều giải pháp mang tính căn cơ, đột phá, thiết thực, tập trung vào 3 trọng tâm. Một là, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ nguồn quy hoạch. Hai là, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Ba là, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài. Hoàn thành các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm cho các đối tượng. 
 
Đến nay, toàn Thành phố đã thực hiện luân chuyển, điều động đối với 2.580 lượt cán bộ; đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với tổng số 3.274 lượt cán bộ, công chức. Thành ủy, các cấp ủy trực thuộc đã thực hiện bổ nhiệm đối với 1.872 đồng chí; giới thiệu ứng cử 2.652 đồng chí; bổ nhiệm lại 1.973 đồng chí. Đã chỉ đạo triển khai hoàn thành thi tuyển 9 chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng tại 5 đơn vị khối Đảng, đoàn thể với tổng số 28 ứng viên dự thi; khối chính quyền đã hoàn thành thi tuyển 170/289 chức danh thí điểm thi tuyển, 20 chức danh đang thi và 90 chức danh chưa thi. 
 
Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nền nếp, kịp thời, đúng quy định. Chỉ đạo các cấp ủy thực hiện tốt công tác nắm tình hình chính trị nội bộ; rà soát, thẩm định hồ sơ tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác giới thiệu nhân sự đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030; thẩm định, thẩm định lại 742 trường hợp phục vụ công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đảm bảo khách quan, đúng quy trình, quy định. 
 
Hoàn thiện chế độ, chính sách đối với cán bộ và thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ; thường xuyên chăm lo thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với cán bộ, nhất là cán bộ tại các đơn vị thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, các đơn vị thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính, cán bộ không đủ tuổi tái cử các chức danh cấp ủy, chính quyền, đoàn thể; quan tâm chăm lo, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, cán bộ lãnh đạo Thành phố qua các thời kỳ nhân dịp lễ, tết. Chăm lo công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. 
 
Tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác cán bộ. Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 5 Đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra trực tiếp đối với 10 tổ chức Đảng về công tác cán bộ. Chỉ đạo HĐND, UBND Thành phố hằng năm ban hành các kế hoạch giám sát chuyên đề, tổ chức thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm soát thủ tục hành chính, duy trì kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường công tác kiểm tra các cơ quan đơn vị cấp dưới trong việc cụ thể hóa và chấp hành các chủ trương, nghị quyết, quy chế, quy định về công tác cán bộ. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong giám sát, kiến nghị xử lý sai phạm về công tác cán bộ. 
 
Bên cạnh những kết quả trên, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cũng chỉ rõ, cơ cấu đội ngũ cán bộ ở một số địa phương, đơn vị còn chưa hợp lý, thiếu đồng bộ; tỷ lệ cán bộ trẻ ở một số địa phương, đơn vị còn thấp, chưa đạt yêu cầu đề ra; độ tuổi bình quân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, nhất là ở cấp cơ sở còn cao. 
 
Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm giải quyết công việc trong công tác cán bộ nói chung và ở một số cán bộ còn hạn chế. Một số cán bộ, đảng viên, trong đó, có cán bộ chủ chốt có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, cá biệt có đảng viên vi phạm, bị kỷ luật và xử lý hình sự. Năng lực thực tế của một số ít cán bộ chưa theo kịp với yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới. Việc thực hiện công tác nắm bắt tình hình chính trị nội bộ có lúc, có nơi chưa được thường xuyên và kịp thời, nhất là vấn đề chính trị hiện nay. 
 
Trong thời gian tới, Thành ủy tiếp tục rà soát, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết số 04-NQ/TU đảm bảo tiến độ, chất lượng. Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong công tác cán bộ theo Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Tiếp tục làm tốt hơn nữa các khâu của công tác cán bộ, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định, đảm bảo bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức có chuyên môn đào tạo theo đúng yêu cầu vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. 
 
Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với quy hoạch, vị trí việc làm và yêu cầu thực tiễn về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo quản lý, cập nhật kiến thức cho cán bộ. Quan tâm thực hiện nền nếp công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ, nhất là chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2025-2030 và cán bộ tại các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025. 

Vương Vân

(Nguồn: https://hanoi.gov.vn/)

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 630
Lượt truy cập trong tuần: 9168
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 650772
Tổng số lượt truy cập: 60919342

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang