CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thông báo Ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đối thoại thực hiện TTHC và thực hiện báo cáo trên hệ thống báo cáo chính phủ trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
Ngày đăng 09/07/2021 | 09:02  | Lượt xem: 606

Ngày 08/7/2021, UBND huyện Ba Vì tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về sơ kết công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đối thoại thực hiện TTHC và thực hiện báo cáo trên Hệ thống báo cáo Chính phủ trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Dự họp tại điểm cầu UBND huyện có đồng chí Đỗ Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo, công chức các phòng ban của huyện. Tại điểm cầu các xã, thị trấn có lãnh đạo UBND xã, thị trấn, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC, công chức bộ phận Một cửa của xã, thị trấn, đại diện các tổ chức, công dân có kiến nghị về TTHC.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đối thoại thực hiện TTHC và thực hiện báo cáo trên hệ thống báo cáo chính phủ trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 và 10 ý kiến phát biểu tại điểm cầu xã, thị trấn, 03 ý kiến phát biểu tại điểm cầu UBND huyện; đồng chí Đỗ Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo như sau:

UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính: 06 kế hoạch, 04 Quyết định, 03 thông báo, 6 công văn; đảm bảo yêu cầu và tổ chức triển khai thực hiện. Các TTHC được cập nhật mới đối với lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá thông tin và Nội vụ; lập danh mục, quy trình, niêm yết công khai đầy đủ đầy đủ đúng quy định. Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trong 6 tháng đầu năm 2021 (tính từ 01/01/2021 đến 30/06/2021): Cấp huyện tiếp nhận 3.331 hồ sơ, đã giải quyết 3.166 HS (trong đó giải quyết đúng và trước hạn là 3.162 HS, quá hạn là 04 HS: QLĐT 02 HS, VHTT 01 HS, NV 01 HS); số hồ sơ đang giải quyết là 163 HS (không có HS quá hạn); số hồ sơ tạm dừng là 02 HS. Cấp xã tiếp nhận 24.043 HS, đã giải quyết 23.612 HS (trong đó giải quyết đúng và trước hạn là 22.934 HS, 678 HS trả quá hạn - Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 153 HS, Chứng thực 17 HS, Hộ tịch 457 HS, Người có công 33 HS, Địa chính 18 HS); số hồ sơ đang giải quyết là 399 HS (trong đó chưa đến hạn là 111 HS, 288 HS quá hạn - Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 183 HS, Chứng thực 3 HS, Hộ tịch 29 HS, Người có công 50 HS, Địa chính 23 HS); số hồ sơ tạm dừng là 32 HS. Phối hợp chặt chẽ với Bưu điện huyện Ba Vì thực hiện việc tiếp nhận và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC đối với 09 hồ sơ TTHC của công dân qua hệ thống bưu chính.

Tuy nhiên, việc kiện toàn Bộ phận Một cửa của UBND một số xã chưa hợp lý (cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm); Chưa thực hiện đầy đủ việc ghi sổ theo dõi, vào phần mềm Một cửa điện tử; Phần mềm Một cửa điện tử hay gặp sự cố, Giải quyết một số hồ sơ TTHC còn chậm muộn; thực hiện chế độ phụ cấp, trang phục chưa rõ đối với công chức làm việc tại Bộ phận một cửa kiêm nhiệm hay chuyên trách; Việc UBND xã tổ chức hội nghị đối thoại còn hạn chế, thực hiện đăng ký tài khoản trên cổng Dich vụ công Quốc gia và thực hiện báo cáo trên Hệ thống báo cáo chính phủ chưa kịp thời, số liệu chưa chính xác.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, từng bước nâng cao chất lượng công tác giải quyết TTHC của UBND huyện, UBND xã, thị trấn trong năm 2021 và những năm tiếp theo, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các phòng, ban ngành của huyện:

- Kiểm soát, đánh giá kết quả giải quyết hồ sơ TTHC (trước hạn, đúng hạn, quá hạn).

- Rà soát, cập nhật, xây dựng, công khai quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn ISO đối với các TTHC thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Đề xuất bãi bỏ, thêm mới TTHC;

- Đề xuất cắt giảm hoặc bổ sung các nội dung về thành phần, thời gian, phí, lệ phí, cách thức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết đối với từng TTHC; điều chỉnh thẩm quyền thực hiện TTHC;

- Thực hiện đăng ký tài khoản trên cổng Dich vụ công Quốc gia (01 đồng chí lãnh đạo phòng, 01 công chức làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC, công chức giải quyết TTHC, công chức làm việc tại Một cửa) và thực hiện báo cáo quý trên Hệ thống báo cáo chính phủ kịp thời (Hoàn thành từ ngày 15 đến ngày 20 của tháng cuối quý), số liệu đảm bảo chính xác.

2. UBND xã, thị trấn:

 - Rà soát, ban hành các văn bản: Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa; Quyết định kiện toàn Bộ phận Một cửa cấp xã (01 đ/c lãnh đạo CT hoặc PCT UBND xã; công chức hoạt động chuyên trách - Làm việc trực tiếp 8h/ngày tại Một cửa: Văn phòng, Tư pháp, VHXH, …); phân công nhiệm vụ cụ thể theo lĩnh vực chuyên môn đối với từng thành viên. Thời gian hoàn thành trước 30/7/2021.

- Công khai danh mục, quy trình, thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC đối với tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền tại Bộ phận Một cửa. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để công dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4; giải quyết hồ sơ TTHC nhanh nhất, không có hồ sơ chậm muộn.

- Thực hiện mức chi chế độ phụ cấp, trang phục đối với Trưởng Bộ phận và công chức làm việc chuyên trách, kiêm nhiệm theo Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 02/06/2011 của UBND thành phố Hà Nội.

- Kiểm soát, đánh giá kết quả giải quyết hồ sơ TTHC (trước hạn, đúng hạn, quá hạn). Rà soát, cập nhật, xây dựng, công khai quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn ISO đối với các TTHC thuộc thẩm quyền. Đề xuất bãi bỏ, thêm mới TTHC; Đề xuất cắt giảm hoặc bổ sung các nội dung về thành phần, thời gian, phí, lệ phí, cách thức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết đối với từng TTHC; điều chỉnh thẩm quyền thực hiện TTHC;

- Tăng cường thực hiện đối thoại với tổ chức, công dân về thực hiện TTHC, giải quyết tốt các kiến nghị đề nghị thuộc thẩm quyền. Báo cáo tổng hợp đầy đủ chính xác các kiến nghị, đề xuất gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện) để tổng hợp gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết trả lời công dân.

- Thực hiện đăng ký tài khoản trên cổng Dich vụ công Quốc gia (01 đồng chí lãnh đạo UBND xã, thị trấn; 01 công chức làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC, công chức giải quyết TTHC, công chức làm việc tại Một cửa) và thực hiện báo cáo quý trên Hệ thống báo cáo chính phủ kịp thời (Hoàn thành từ ngày 15 đến ngày 20 của tháng cuối quý), số liệu đảm bảo chính xác.

Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện, yêu cầu các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 1149
Lượt truy cập trong tuần: 17870
Lượt truy cập trong tháng: 29481
Lượt truy cập trong năm: 2935982
Tổng số truy cập: 57428039

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang