CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

UBND huyện Ba Vì: tiếp tục siết chặt thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính
Ngày đăng 17/11/2017 | 11:19  | Lượt xem: 91

UBND huyện Ba Vì: tiếp tục siết chặt thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/02/2017 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”; Chỉ thị số 15-CT/HU ngày 17/01/2017 của Huyện ủy Ba Vì về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” trên địa bàn huyện Ba Vì. Trong thời gian qua các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn đã có nhiều cố gắng trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt chế độ công vụ.

Để tăng cường, siết chặt hơn nữa về kỷ luật, kỷ cương hành chính, UBND huyện đã có công văn yêu cầu: Trưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, quán triệt và chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong cơ quan, đơn vị siết chặt, chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, chế độ công vụ, thực hiện nghiêm chỉnh Thông báo số 410/TB-UBND ngày 11/10/2017 của UBND huyện Ba Vì về thực hiện thời gian làm việc mùa đông; Thường xuyên kiểm tra, giám sát CBCCVC trong việc chấp hành kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động và chế độ công vụ trong thực thi nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn, văn hóa công sở, ứng xử văn minh, lịch sự đối với cá nhân công dân và các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi đến giao dịch, liên hệ công tác; Tiếp tục quán triệt và nghiêm túc thực hiện Quyết định 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy tắc ứng xử của CBCCVC, NLĐ trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội; Giao Phòng Nội vụ (là cơ quan thường trực) theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND huyện.

UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nếu để xảy ra các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm các quy định về kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, ngoài việc không bình xét thi đua đối với tập thể, cá nhân, làm cơ sở để đánh giá phân loại CBCCVC còn xem xét trách nhiệm quản lý CBCCVC của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị./.

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 203
Tổng số truy cập: 27610998

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang