CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

UBND huyện họp triển khai Kế hoạch cải thiện, nâng cao chất lượng, chỉ số cải cách hành chính
Ngày đăng 19/06/2021 | 11:23  | Lượt xem: 482

Sáng ngày 19/6/2021, UBND huyện Ba Vì đã họp triển khai Kế hoạch Cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và Kế hoạch nâng cao chất lượng công tác CCHC trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Đức Anh – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì cuộc họp.

Căn cứ Chương trình số 06 của Huyện ủy Ba Vì về đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 -2025, căn cứ kết quả đánh giá công tác cải cách hành chính, những nội dung tiêu chí bị trừ điểm đồng thời cải thiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính, từng bước nâng cao chất lượng công tác CCHC trên địa bàn huyện. Phấn đấu đưa chỉ số CCHC cấp huyện trong năm 2021 và những năm tiếp theo đạt ở mức trung bình, tiến tới phấn đấu đạt trong nhóm 10 theo bảng xếp hạng chỉ số CCHC cấp huyện của Thành phố Hà Nội. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch Cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và Kế hoạch nâng cao chất lượng công tác CCHC trên địa bàn huyện.

Trong năm 2020 va những tháng đầu năm 2021, công tác CCHC của huyện Ba Vì đã đạt được một số kết quả, nhất là trong lĩnh vực cải cách TTHC. Các cấp, các ngành thường xuyên rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Thực hiện nghiêm việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết công việc. Đến nay, 100% thủ tục hành chính cấp xã, cấp huyện được công khai danh mục, quy trình giải quyết theo đúng quy định tại Bộ phận 1 cửa  các cấp và Cổng thông tin điện tử của UBND huyện, Theo đó tính đến nay UBND huyện thực hiện tiếp nhận và giải quyết 269 TTHC cấp huyện, 150 TTHC cấp xã  theo đúng quy định tặng 26 thủ tục so với cùng kỳ năm 2020. Trong những tháng đầu năm đến nay không có ý kiến phản ánh của công dân, tổ chức về thực hiện các TTHC.

Tuy nhiên, theo kết quả tổng hợp có thể thấy chỉ số CCHC của huyện ta trong những năm qua trên toàn thành phố đang ở vị trí thấp. Trong năm 2020 phần điểm thẩm định của huyện đã được cải thiện đáng kể và cao hơn năm 2019 là 5.04 điểm đạt 61,04/67 điểm tối đa. Tuy nhiên điểm điều tra XHH năm 2020 đạt 26,77/33 điểm, giảm 1,78 điểm so với năm 2019. Qua đánh giá chấm điểm, Năm 2020, Huyện Ba Vì đạt 87,81% xếp hạng thứ 26/30 quân, huyện thị của Hà Nội,  tăng 2 bậc so với năm 2019. Tuy nhiên so với 31 quận huyện của thủ đô Hà Nôi, chúng ta vẫn ở tốp cuối.

Để cải thiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính huyện trong năm 2021 và những năm tiếp theo, UBND huyện đã chỉ ra 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm gồm: Công tác chỉ đạo điều hành, việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, kế hoạch Papi, việc thực hiện các nội dung nhiệm vụ của kế hoạch Sipas; Công tác cải cách thể chế xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; các nội dung về Cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, xây dựng và nâng cao đội ngũ Cán bộ công chức viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính; tác động của CCHC đến phát triển kinh tế xã hội của Thành phố. Trong đó tập trung cải thiện các tiêu chí bị trừ điểm như: Công tác tuyên truyền chưa đa dạng, tác động của tuyên truyền đối với việc nâng cao nhận thức của người dân; tổ chức về Cải cách hành chính chưa có sáng kiến, giải pháp và áp dụng sáng kiến, giải pháp trong triển khai CCHC; Nâng cao chỉ số hài lòng của người dân về thực hiện một số nội dung PAPI của huyện, chỉ số hài lòng về tiếp cận dịch vụ, giải quyết TTHC, công chức giải quyết TTHC, Kết quả giải quyết TTHC, về tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị liên quan đến TTHC. Hay các chỉ tiêu bị trừ trong điều tra xã hội học như: Tính đồng bộ, thống nhất hợp lý của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đa dạng các hình thức công khai danh mục TTHC cấp huyện, cấp xã; Tăng mức độ thuận tiện của quy trình nội bộ đáp ứng việc giải quyết TTHC cho cá nhân tổ chức; nâng cao kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ của UBND cấp xã, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo cấp xã; Tăng cường thực hiện kỷ cương hành chính, văn hóa ứng xử, chất lượng cán bộm cong chức, viên chức; các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ đảm bảo chi thường xuyên, tiết kiệm chi tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức…Tăng tỷ lệ phát sinh hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; nâng cao hơn nữa hạ tầng công nghệ thông tin của xã, thị trấn; triển khai xây dựng trang thông tin điện tử của 16 xã, thị trấn còn lại. Hàng năm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu KTXH của huyện do Thành phố giao, trong đó chú trọng các chỉ tiêu năm 2021 chưa đạt….

Trên cơ sở các chỉ tiêu đề ra và các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại hội nghị, đã có 9 ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo các ngành – thành viên Tổ giúp việc CCHC huyện, các đại biểu đã tập trung thảo luận bàn giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế, đưa ra giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung vào những vấn đề như: việc công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính được thường xuyên, đầy đủ và rõ ràng trên Cổng thông tin điện tử của huyện và niêm yết tại Phòng Giao dịch một cửa của huyện và các xã để cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tự khai thác; nâng cao ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức làm việc ở bộ phận một cửa; tăng cường công tác truyên truyền để người dân, doanh nghiệp nắm được những quy định, nội quy của bộ phận một cửa qua đó thực hiện việc giao dịch được thuận tiện hơn; xây dựng lực lượng hỗ trợ tại các phòng 1 cửa để hỗ trợ người dân đến giao dịch được nhanh chóng, thuận lợi, tăng sự hài lòng của người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước….

Đồng chí Nguyễn Đức Anh – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Anh – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho rằng: Để nâng cao chất lượng công tác CCHC, chúng ta phải xác định công tác CCHC là một nhiệm vụ quan trọng, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào sự thật đánh giá đúng sự thật và cùng nhau tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhất. Với mục tiêu phấn đấu đưa huyện ta về tốp 20 của Thành phố về CCHC trong năm 2021 là một nhiệm vụ khá nặng nề và chúng ta không còn nhiều thời gian. Vì vậy đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, chủ động phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế liên quan công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh của huyện trong năm 2020 để thực hiện đạt kết quả cao hơn trong năm 2021. Các đồng chí trong tổ giúp việc CCHC của huyện căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tích cực chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tập trung thực hiện các nội dung kế hoạch, tăng cường cải thiện khắc phục theo lĩnh vực mình phụ trách. Yêu cầu các phòng, ban đơn vị, UBND các xã thị trấn nghiêm túc, quyết liệt triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ…”

 Với việc triển khai quyết liệt, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, các thành viên tổ giúp việc. Tin tưởng rằng, công tác Cải thiện, nâng cao chất lượng, chỉ số CCHC huyện Ba Vì sẽ đạt được kết quả tốt hơn. Qua đó, tác động tích cực, tạo chuyển biến quan trọng và làm thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trong quá trình thực hiện CCHC, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế- xã hội; làm lành mạnh, dân chủ hóa đời sống xã hội, giảm phiền hà đối với các cơ quan, doanh nghiệp và người dân.

Khuất Duyên

Thông kê truy cập

Đang online: 2237
Lượt truy cập trong tuần: 78106
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 5726790
Tổng số truy cập: 52956681

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang