CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch kiểm soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Ba Vì năm 2019
Ngày đăng 09/01/2019 | 08:00  | Lượt xem: 7429

UBND huyện Ba Vì ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 08/01/2019 về kiểm soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Ba Vì năm 2019.

Thực hiện Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND thành phố Hà Nội về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND huyện Ba Vì ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 08/01/2019 về kiểm soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Ba Vì năm 2019 với mục đích rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính đang áp dụng nhằm kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính và các quy định có liên quan gắn với tiết kiệm thời gian, chi phí của cá nhân, tổ chức và cơ quan hành chính Nhà nước. Đồng thời Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức đặc biệt là trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện rà soát các thủ tục hành chính và tiếp cận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn huyện; đảm bảo sự công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính.

Để tổ chức triển khai thực hiện, UBND huyện giao: Văn phòng HĐND&UBND huyện có trách nhiệm giúp UBND huyện theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các phòng, ban, ngành, UBND xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện rà soát thủ tục hành chính theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ và các quy định của thành phố trong giải quyết thủ tục hành chính. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành; Chủ tịch UBND xã, thị trấn các đơn vị liên quan bố trí cán bộ công chức làm đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; chủ động thực hiện kế hoạch này và có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị. Hàng quý tổng hợp kết quả, những khó khăn, vướng mắc trong việc kiểm soát thủ tục hành chính báo cáo UBND huyện, UBND thành phố.

Kế hoạch kiểm soát TTHC

                                                           Văn phòng HĐND&UBND huyện

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 505
Lượt truy cập trong tuần: 24275
Lượt truy cập trong tháng: 176375
Lượt truy cập trong năm: 7543183
Tổng số truy cập: 46022752

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang