ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Ban Dân vận huyện ủy hoàn thành tốt các nhiệm vụ chào mừng 88 năm ngày truyền thống dân vận của Đảng
Ngày đăng 12/10/2018 | 10:00  | Lượt xem: 134

Trong suốt 88 năm qua, cùng với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác dân vận luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Bác Hồ và chính quyền các cấp, các ngành trên cả nước.

Công tác dân vận được xuất phát từ nguyên lý Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, Đảng gắn bó máu thịt với nhân dân đã trở thành một truyền thống tốt đẹp và là nguồn sức mạnh của Đảng ta từ ngày thành lập đến nay. Trong bài "Dân vận" của Bác Hồ đăng trên báo Sự thật, ngày 15/10/1949 thực sự là một kim chỉ nam cho công tác dân vận của Đảng, cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Năm 1999, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ viết bài báo "Dân vận", Bộ Chính trị (khoá VIII) đã quyết định lấy ngày 15/10 hàng năm là Ngày Dân vận của cả nước.

Huyện Ba Vì từ khi thành lập đến nay (26/7/1968) luôn coi trọng và đề cao công tác dân vận của Đảng, là cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong thời gian qua, công tác dân vận của Đảng bộ huyện có những chuyển biến tích cực, lòng tin và mối liên hệ giữa nhân dân với Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được củng cố; công tác dân vận từng bước được đổi mới về nội dung, phương thức; đã tập hợp, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực; hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở thực sự được tăng cường, củng cố; Khối dân vận, Tổ dân vận làm tốt công tác tham mưu các cấp uỷ trong việc triển khai, tổ chức kiểm tra, sơ, tổng kết nhiều chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác vận động quần chúng.

Thực hiện những mục tiêu cơ bản đã đề ra tại Đại hội Đảng bộ huyện Ba Vì lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2015-2020), Ban Dân vận Huyện ủy thường xuyên phối hợp với các cấp, các ngành nắm vững tình hình nhân dân, tham mưu đề xuất giúp cấp uỷ, chính quyền giải quyết kịp thời những vướng mắc trong nội bộ nhân dân, không để các vụ việc kéo dài, lan rộng, nhất là việc vận động nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án sông Tích và các dự án trên địa bàn; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Hệ thống dân vận huyện phối hợp với MTTQ, các đoàn thể nhân dân thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về chính trị, tư tưởng cho đoàn viên hội viên và quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã và đang được triển khai, nhân rộng trong đời sống, sinh hoạt, công tác, đã có nhiều mô hình tốt, việc làm hay đạt hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực và được cấp trên đánh giá cao.

Kết quả hoạt động của công tác dân vận trong 9 tháng đầu năm 2018 đã cho thấy quyết tâm rất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được cấp trên giao, cụ thể: tham mưu Ban Thường vụ ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương; tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW; tham mưu giúp Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của huyện, phối hợp với Ban chỉ đạo thực hiện QCDC thành phố kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC tại các xã trên địa bàn; tham mưu giúp Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện nắm bắt tình hình hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn; xây dựng và ban hành Báo cáo số 03-BC/BCĐ, ngày 29/6/2018 về tình hình liên quan đến việc xây dựng công trình trái phép của ông Lê Viết Long tại thôn Phú Yên, xã Yên Bài…Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với UBND huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Dân tộc huyện, MTTQ và các đoàn thể  huyện tổng hợp số liệu xây dựng các báo cáo sơ kết 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm về công tác dân vận và các chương trình phối hợp hoạt động. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể huyện hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra theo chức năng nhiệm vụ; các Hội quần chúng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung theo chương trình.

Phát huy truyền thống và thành tựu đã đạt được trong 88 năm qua, trước những yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới, công tác dân vận của Đảng nói chung, của huyện Ba Vì nói riêng càng cần được quan tâm và đổi mới. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới”, Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác dân vận và chủ đề “Năm dân vận chính quyền”, Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị - 2018”, trong đó tập trung một số nội dung trọng tâm sau: tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của toàn xã hội, trước hết là của cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội về phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời tập trung đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả cơ chế phối hợp hoạt động giữa chính quyền với Ban Dân vận của cấp ủy, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác dân vận của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, phong trào do MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát động; xây dựng và kiện toàn hệ thống tổ chức cán bộ làm công tác dân vận các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nhằm thiết thực kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và 19 năm “Ngày Dân vận của cả nước”,  Ban Dân vân Huyện ủy tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là Nghị quyết TW4, Nghị quyết trung ương 7 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh”. Vận động nhân dân tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác dồn điền đổi thửa, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; chăm sóc cây trồng, vật nuôi và công tác phòng chống thiên tai. Phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, đặc biệt là 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 -15/10/2018).

Trong thời gian tới, Ban Dân vận cùng với các phòng, ban, ngành trong toàn huyện tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác dân vận, công tác tôn giáo, công tác dân tộc và các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định. Ban Dân vân Huyện ủy phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, tạo khí thế quyết tâm sẵn sàng vượt qua khó khăn, phấn đấu đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đã đề ra.

         BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY BA VÌ

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 242
Tổng số truy cập: 27932271

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang