ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện thông báo kết quả hội nghị Trung ương 10 khóa XII, triển khai các văn bản về Đại hội Đảng các cấp
Ngày đăng 21/08/2019 | 09:28  | Lượt xem: 284

Ngày 20/8/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện để thông báo kết quả hội nghị Trung ương 10 khóa XII, học tập, quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Ngày 20/8/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện để thông báo kết quả hội nghị Trung ương 10 khóa XII, học tập, quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, kế hoạch số 155 của Thành ủy Hà Nội về “Tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội”, kế hoạch của Huyện ủy Ba Vì về “Tổ chức Đại hội chi bộ, Đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Ba Vì” tới các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện, Phó các ban Đảng Huyện ủy, Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông báo kết quả hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: Đề cương Báo cáo chính trị; đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Ngoài ra, Trung ương còn góp ý việc chỉ đạo tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng cùng một số nội dung quan trọng khác. Nhìn lại kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và diện mạo phát triển đất nước qua 35 năm đổi mới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất đánh giá, mặc dù đạt được nhiều thành tựu quan trọng nhưng vẫn còn những hạn chế và khuyết điểm mà rõ nhất là kinh tế vĩ mô phát triển thiếu bền vững; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, chưa xứng với tiềm năng phát triển của đất nước… Đối với những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, Trung ương nhấn mạnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân... Quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Cấp ủy, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, nắm chắc nội dung Chỉ thị 35-CT/TW, tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các chủ trương, định hướng lớn trong tổng kết nghị quyết đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ, nhất là các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn được quán triệt kế hoạch số 155 của Thành ủy Hà Nội, kế hoạch số 225 của Huyện ủy Ba Vì về tổ chức đại hội chi bộ, Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội cấp huyện và thành phố. Theo đó Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở hoàn thành ttruwowcs ngày 31/3/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy hoàn thành trước 30/6/2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện hoàn thành trước ngày 31/8/2020. Đại hội đại biểu thành phố Hà Nội hoàn thành trước 30/10/2020./.

Hồng Đạt

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 2876
Lượt truy cập trong tuần: 39664
Lượt truy cập trong tháng: 313287
Lượt truy cập trong năm: 6547954
Tổng số truy cập: 45027523

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang