ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Huyện Ba Vì tham dự hội nghị trực tuyến văn hóa toàn quốc
Ngày đăng 24/11/2021 | 17:43  | Lượt xem: 331

Ngày 24/11, theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội).

Quang cảnh hội nghị văn hóa toàn quốc

Hội nghị nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị và sẽ có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Tham dự hội nghị tại Phòng họp Diên Hồng có khoảng 600 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà quản lý văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu. Hội nghị còn được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành và mở rộng đến tận các xã, phường, thị trấn.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu huyện Ba Vì

Tại điểm cầu huyện Ba Vì, các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII; các đồng chí trưởng các phòng, ban, ngành, UB MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện, các đồng chí báo cáo viên, cán bộ Ban Tuyên giáo, Trung tâm chính trị huyện. Tại điểm cầu 31 xã, thị trấn huyện Ba Vì có các đồng chó trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các đồng chí báo cáo viên cấp Thành Phố huyện (là Lãnh đạo các cơ sở Đảng trực thuộc); các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn; Bí thư các Chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Tại chương trình, Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa Báo cáo tóm tắt về "Kết thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; Các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu trước khi đại diện của Thủ đô Hà Nội, Thừa Thiên Huế, An Giang cùng đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trình bày tham luận. Sau khi lắng nghe tham luận của lãnh đạo một số địa phương, đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vinh dự và hào hứng khi tham dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa. Đây là lần thứ hai kể từ hội nghị lần thứ nhất được tổ chức vào ngày 24-11-1946, có ý nghĩa trên nhiều phương diện, bởi lâu nay còn có những nhận thức chưa đầy đủ, toàn diện về vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tổng Bí thư cho biết, tại hội nghị lần đầu tiên, Bác Hồ kính yêu đã chỉ rõ “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, song có vị tiền bối từng nói rằng “văn hóa là nói lên bản sắc của một dân tộc. Dân tộc còn thì văn hóa còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”. Điều đó cho thấy ý nghĩa sâu sắc cũng như tầm quan trọng của văn hóa.

Đánh giá cao việc tổ chức hội nghị một cách công phu, chu đáo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng ta đã tổ chức nhiều hội nghị để triển khai Nghị quyết của Đảng. Vì thế, sau hội nghị này, chúng ta sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác đối ngoại, công tác xây dựng Đảng để triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách bài bản, đồng bộ. Điểm lại những thành tựu quan trọng trong phát triển văn hóa của Việt Nam thời gian qua cũng như những chỉ đạo của Đảng ta liên quan đến lĩnh vực văn hóa, Tổng Bí thư cho biết, trong Đề cương văn hóa đã chỉ rõ, mặt trận văn hóa là 1 trong 3 mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa và chủ trương phát triển văn hóa theo 3 hướng dân tộc, khoa học và đại chúng. Nhờ đó, chúng ta đã phát huy được vai trò của văn hóa trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, huy động được các binh chủng, các lực lượng làm công tác văn hóa của toàn dân tham gia vào cuộc kháng chống Mỹ cứu nước, giành đại thắng mùa xuân 1975 và thống nhất đất nước.

Tổng Bí thư khẳng định, từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn luôn coi trọng vai trò của văn hóa và hết sức quan tâm đến công tác xây dựng văn hóa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, nhất là trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nhận thức của Đảng về văn hóa ngày càng toàn diện, đầy đủ và sâu sắc hơn. Đảng ta xác định: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước; xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, biểu dương và cảm ơn những đóng góp to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn thể cán bộ, đảng viên và đặc biệt là của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, của các lực lượng tham gia trên mặt trận văn hóa trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Tổng Bí thư cho rằng, cần nhìn thẳng vào những hạn chế, tồn tại, bất cập, yếu kém trên lĩnh vực văn hóa, tìm ra nguyên nhân và giải pháp để khắc phục.

Tổng Bí thư nhấn mạnh rằng, đứng trước những thời cơ và thách thức mới, yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng nước ta là phải tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là "nền tảng tinh thần", "động lực phát triển" và "soi đường cho quốc dân đi". Đồng thời, phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng, tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thành công mục tiêu đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị

Tổng Bí thư nhấn mạnh rằng, để chấn hưng và phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam theo phương hướng nói trên, trong thời gian tới, chúng ta cần tập trung thực hiện một cách quyết liệt và có hiệu quả một số giải pháp. Trước hết là, tiếp tục nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa để đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, nhằm bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong xây dựng, phát triển văn hóa từ Trung ương đến cơ sở. 

Cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp phải nhận thức sâu sắc và quán triệt đầy đủ các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về văn hóa và trên cơ sở đó xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển văn hóa. Khắc phục tư tưởng "duy kinh tế", chỉ tập trung cho kinh tế mà ít quan tâm đến văn hóa. Phải quán triệt nghiêm túc quan điểm "văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội". 

Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần này nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động; liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Hội nghị cũng sẽ khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Lê Thu

Thông kê truy cập

Đang online: 248
Lượt truy cập trong tuần: 19271
Lượt truy cập trong tháng: 56691
Lượt truy cập trong năm: 7098755
Tổng số truy cập: 54328646

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang