Danh sách Thủ tục Hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP NGOÀI ĐỊA BÀN MỘT XÃ NHƯNG TRONG ĐỊA BÀN MỘT HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ THUỘC THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ
2 ĐỀ NGHỊ GIẢNG ĐẠO NGOÀI ĐỊA BÀN PHỤ TRÁCH, CƠ SỞ TÔN GIÁO, ĐỊA ĐIỂM HỢP PHÁP ĐÃ ĐĂNG KÝ CÓ QUY MÔ TỔ CHỨC Ở MỘT HUYỆN Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ
3 ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC CUỘC LỄ NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO, ĐỊA ĐIỂM HỢP PHÁP ĐÃ ĐĂNG KÝ CÓ QUY MÔ TỔ CHỨC Ở MỘT HUYỆN Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ
4 ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC, TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT HUYỆN Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ
5 THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT HUYỆN Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ
6 THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO BỔ SUNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở NHIỀU XÃ THUỘC MỘT HUYỆN Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ
7 THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở NHIỀU XÃ THUỘC MỘT HUYỆN Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ
8 THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG VỀ TÔN GIÁO THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 41 CỦA LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ
9 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ
10 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ
11 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ
12 Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ
13 Điều chỉnh nơi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng Bảo trợ xã hội (chuyển đến hoặc chuyển đi trong huyện và trong thành phố). Phòng Lao động - Thương binh, Xã hội Lĩnh vực Lao động - Thương binh, Xã hội
14 Hỗ trợ gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi. (Trẻ em dưới 16 tuổi mất nguồn nuôi dưỡng) Phòng Lao động - Thương binh, Xã hội Lĩnh vực Lao động - Thương binh, Xã hội
15 Thẩm định hồ sơ đề nghị tiếp nhận và giải quyết chế độ ưu đãi hàng tháng đối với người HĐCM trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19/8/1945. Phòng Lao động - Thương binh, Xã hội Lĩnh vực Lao động - Thương binh, Xã hội
16 Tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Phòng Lao động - Thương binh, Xã hội Lĩnh vực Lao động - Thương binh, Xã hội
17 Thăm viếng mộ hoặc di chuyển hài cốt liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh, Xã hội Lĩnh vực Lao động - Thương binh, Xã hội
18 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh. Phòng Lao động - Thương binh, Xã hội Lĩnh vực Lao động - Thương binh, Xã hội
19 Cho phép hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ
20 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ