Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú
Loại thủ tục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan thực hiện Phòng Giáo dục - Đào tạo
Trình tự thực hiện

1. Nộp hồ sơ: Tổ chức/ cá nhân chuẩn bị bộ hồ sơ theo quy định, nộp trực tiếp tại BPMC UBND huyện, hoặc nộp trực tuyến trên trang web Dịch vụ công trực tuyến.

2. Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ: BPMC UBND huyện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo quy trình QT-UBND-06, bàn giao hồ sơ cho Phòng GD&ĐT.

3. Lãnh đạo phòng phân công thụ lý:

- Lãnh đạo phòng sau khi tiếp nhận hồ sơ phân công công việc cho Chuyên viên phòng thụ lý, giải quyết.

4. Thẩm định hồ sơ:

Các bộ phận chuyên môn của phòng phối hợp thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Phòng GD&ĐT tham mưu với UBND huyện trả lời tổ chức, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do hồ sơ không đủ điều kiện.

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Phòng GD&ĐT có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân trong đó nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung. Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Phòng GD&ĐT tham mưu với UBND huyện ban hành Quyết định: Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú thành trường phổ thông công lập.

5.  Phê duyệt:  Lãnh đạo UBND xem xét và phê duyệt Quyết định.

6. Hoàn thiện hồ sơ và bàn giao kết quả:

Chuyển hồ sơ đã ký duyệt cho bộ phận văn thư đóng dấu văn bản và ký bàn giao kết quả về BPMC UBND huyện.

Lưu hồ sơ theo dõi.

7. Trả kết quả: BPMC UBND huyện vào sổ theo dõi và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Cách thức thực hiện Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện: Địa chỉ: Số 252, đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.
Thành phần số lượng hồ sơ

Tờ trình đề nghị cho phép chuyển đổi. Tờ trình cần nêu rõ phương án sử dụng cơ sở vật chất của trường, chế độ chính sách đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên sau khi trường chuyển đổi.

Mẫu đơn: Không có mẫu.

Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện

- Tổ chức, cá nhân.

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú thành trường phổ thông công lập.

 

Lệ phí Không
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Trường phổ thông dân tộc bán trú không bảo đảm tỷ lệ học sinh dân tộc và tỷ lệ học sinh bán trú theo quy định trong 03 năm liền thì chuyển thành trường phổ thông công lập.

Cơ sở pháp lý

1. Luật Giáo dục số 07/VBHN-VPQH ngày 31/12/2015

2. Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

3. Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ giáo dục và đào tạo

4. Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: giáo dục và đào tạo; quy chế thi, tuyển sinh; hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.