Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cho phép trường PTDT nội trú có cấp học cao nhất là THCS hoạt động giáo dục
Loại thủ tục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan thực hiện Phòng Giáo dục - Đào tạo
Trình tự thực hiện

1. Nộp hồ sơ: Tổ chức/ cá nhân chuẩn bị bộ hồ sơ theo quy định, nộp trực tiếp tại BPMC UBND huyện, hoặc nộp trực tuyến trên trang web Dịch vụ công trực tuyến.

2. Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ: BPMC UBND huyện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo quy trình QT-UBND-06, bàn giao hồ sơ cho Phòng GD&ĐT.

3. Lãnh đạo phòng phân công thụ lý:

- Lãnh đạo phòng sau khi tiếp nhận hồ sơ phân công công việc cho Chuyên viên phòng thụ lý, giải quyết.

4. Thẩm định hồ sơ:

Chuyên viên thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế.

- Trường hợp hồ sơ, cơ sở không đáp ứng yêu cầu: thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 10 ngày, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm: thông báo cho tổ chức, cá nhân không quá 10 ngày kể từ ngày viết biên nhận.

- Trường hợp đạt yêu cầu: tiến hành bước tiếp theo.

5. Dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ: Chuyên viên dự thảo Quyết định cấp phép hoạt động cho trường phổ thông dân tộc nội trú (có cấp học cao nhất là THCS), trình lãnh đạo Phòng ký duyệt.

6.  Phê duyệt: Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ, ký Quyết định cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục.

7. Hoàn thiện hồ sơ và bàn giao kết quả:

Chuyển hồ sơ đã ký duyệt cho bộ phận văn thư đóng dấu văn bản và ký bàn giao kết quả về BPMC UBND huyện.

Lưu hồ sơ theo dõi.

8. Trả kết quả: BPMC UBND huyện vào sổ theo dõi và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Cách thức thực hiện

Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện: Địa chỉ: Số 252, đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.

Thành phần số lượng hồ sơ

Hồ sơ gồm:

- Tờ trình đề nghị cấp phép cho phép hoạt động giáo dục.

- Quyết định cho phép thành lập trường của UBND huyện.

- Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện để trường phổ thông dân tộc nội trú hoạt động giáo dục..

Số bộ hồ sơ:    01 bộ.

Mẫu đơn: Không có mẫu.

Thời hạn giải quyết 17 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Trường phổ thông dân tộc nội trú.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục.

Lệ phí Không
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

a) Có quyết định thành lập trường của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

b) Có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị tương ứng với từng cấp học theo quy định tại Nghị định này và bảo đảm tiêu chí của trường chuẩn quốc gia, ngoài ra còn có thêm các điều kiện sau đây:

- Khu nội trú có diện tích sử dụng tối thiểu 06 m2/học sinh;

- Phòng ở nội trú, nhà ăn cho học sinh và các trang thiết bị kèm theo;

- Nhà công vụ cho giáo viên;

- Nhà sinh hoạt, giáo dục văn hóa dân tộc với các thiết bị kèm theo;

- Phòng học và thiết bị giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông, nghề truyền thống của các dân tộc phù hợp với địa phương.

c) Địa điểm của trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên.

d) Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập phù hợp với mỗi cấp học theo quy định.

đ) Có đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định phù hợp đối với cấp học; đủ về số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục.

e) Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.

g) Có quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

Cơ sở pháp lý

1. Luật Giáo dục số 07/VBHN-VPQH ngày 31/12/2015

2. Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

3. Nghị định 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định 46/2017/NĐ-CP về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

4. Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8794:2011 về yêu cầu thiết kế trường trung học.

5. Quyết định số 4623/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2018 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính được hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ giáo dục và đào tạo

6. Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019.

7. Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: giáo dục và đào tạo; quy chế thi, tuyển sinh; hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội