Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú.
Loại thủ tục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan thực hiện Phòng Giáo dục - Đào tạo
Trình tự thực hiện

1. Nộp hồ sơ: Tổ chức/ cá nhân chuẩn bị bộ hồ sơ theo quy định, nộp trực tiếp tại BPMC UBND huyện, hoặc nộp trực tuyến trên trang web Dịch vụ công trực tuyến.

2. Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ: BPMC UBND huyện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo quy trình QT-UBND-06, bàn giao hồ sơ cho Phòng GD&ĐT.

3. Lãnh đạo phòng phân công thụ lý:

- Lãnh đạo phòng sau khi tiếp nhận hồ sơ phân công công việc cho Chuyên viên phòng thụ lý, giải quyết.

- Phòng GD&ĐT ban hành văn bản phối hợp với các phòng ban chuyên môn liên quan thuộc UBND huyện thẩm định hồ sơ.

4. Thẩm định hồ sơ:

Các phòng ban chuyên môn liên quan thẩm định hồ sơ và cho ý kiến bằng văn bản (02 bản: 01 bản báo cáo UBND huyện, 01 bản gửi Phòng GD&ĐT)

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Phòng GD&ĐT tham mưu với UBND huyện trả lời tổ chức, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do hồ sơ không đủ điều kiện và không thẩm định thực tế tại địa điểm sáp nhập, chia, tách trường.

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Phòng GD&ĐT có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân trong đó nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung.Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Phòng GD&ĐT tham mưu với UBND huyện thẩm định thực tế tại địa điểm sáp nhập, chia, tách trường.

5. Kiểm tra thực tế: UBND huyện tiến hành thẩm định thực tế tại địa điểm sáp nhập, chia, tách trường.

6. Dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ:

Phòng GD&ĐT tổng hợp ý kiến các phòng ban liên quan sau thẩm định thực tế tại địa điểm sáp nhập, chia, tách trường và báo cáo UBND huyện.

- Trường hợp không đủ điều kiện sáp nhập, chia, tách: Phòng GD&ĐT tham mưu với UBND huyện văn bản trả lời tổ chức, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do không đủ điều kiện sáp nhập, chia, tách.

- Trường hợp chưa đủ điều kiện sáp nhập, chia, tách: Phòng GD&ĐT có văn bản hướng dẫn tổ chức, cá nhân có nhu cầu sáp nhập, chia tách trường hoàn thiện các điều kiện theo quy định.

- Trường hợp đủ điều kiện sáp nhập, chia, tách: Phòng GD&ĐT trình hồ sơ tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định: Sáp nhập, chia, tách trường

7.  Phê duyệt:  Lãnh đạo UBND huyện xem xét hồ sơ, ký Quyết định sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú.

8. Hoàn thiện hồ sơ và bàn giao kết quả:

Chuyển hồ sơ đã ký duyệt cho bộ phận văn thư đóng dấu văn bản và ký bàn giao kết quả về BPMC UBND huyện.

Lưu hồ sơ theo dõi.

9. Trả kết quả: BPMC UBND huyện vào sổ theo dõi và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Cách thức thực hiện

Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện: Địa chỉ: Số 252, đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.

Thành phần số lượng hồ sơ

- Tờ trình về Đề án sáp nhập, chia tách trường.

- Đề án sáp nhập, chia, tách trường.

- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan (nếu có).

01 (bộ)

Mẫu đơn : Không có mẫu.

Thời hạn giải quyết 23 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện

- Tổ chức, cá nhân.

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú.
Lệ phí Không
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

b) Bảo đảm an toàn và quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.
c) Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên.

Cơ sở pháp lý

1. Luật Giáo dục số 07/VBHN-VPQH ngày 31/12/2015

2. Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

3. Nghị định 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định 46/2017/NĐ-CP về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

4. Quyết định số 4623/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2018 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính được hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ giáo dục và đào tạo

5. Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019.

6. Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: giáo dục và đào tạo; quy chế thi, tuyển sinh; hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.