Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú
Loại thủ tục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan thực hiện Phòng Giáo dục - Đào tạo
Trình tự thực hiện

1. Nộp hồ sơ: Tổ chức/ cá nhân chuẩn bị bộ hồ sơ theo quy định, nộp trực tiếp tại BPMC UBND huyện, hoặc nộp trực tuyến trên trang web Dịch vụ công trực tuyến.

2. Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ: BPMC UBND huyện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo quy trình QT-UBND-06, bàn giao hồ sơ cho Phòng GD&ĐT.

3. Lãnh đạo phòng phân công thụ lý:

- Lãnh đạo phòng sau khi tiếp nhận hồ sơ phân công công việc cho Chuyên viên phòng thụ lý, giải quyết.

- Phòng GD&ĐT ban hành văn bản phối hợp với các phòng ban chuyên môn liên quan thuộc UBND huyện thẳm định hồ sơ.

4. Thẩm định hồ sơ:

Phòng GD&ĐT ban hành văn bản phối hợp với các phòng, ban chuyên môn liên quan thuộc UBND huyện thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Phòng GD&ĐT tham mưu với UBND huyện trả lời tổ chức, cá nhân; trong đó nêu rõ lý do hồ sơ không đủ điều kiện và không thẩm định thực tế tại địa điểm thành lập trường.

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Phòng GD&ĐT có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân trong đó nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung. Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Phòng GD&ĐT tham mưu với UBND huyện thẩm định thực tế tại địa điểm thành lập trường.

5. Kiểm tra thực tế: UBND huyện tiến hành thẩm định thực tế tại địa điểm thành lập trường

6. Dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ:

Phòng GD&ĐT tổng hợp ý kiến các phòng ban liên quan sau thẩm định thực tế tại địa điểm thành lập trường:

- Trường hợp không đủ điều kiện thành lập: Phòng GD&ĐT tham mưu với UBND huyện văn bản trả lời tổ chức, cá nhân trong đó nêu rõ lý do không đủ điều kiện thành lập.

- Trường hợp chưa đủ điều kiện thành lập: Phòng GD&ĐT có văn bản hướng dẫn tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập trường hoàn thiện các điều kiện theo quy định.

- Trường hợp đủ điều kiện thành lập: Phòng GD&ĐT trình hồ sơ tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định

7.  Phê duyệt:  Lãnh đạo UBND huyện xem xét hồ sơ, ký Quyết định thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú.

8. Hoàn thiện hồ sơ và bàn giao kết quả:

Chuyển hồ sơ đã ký duyệt cho bộ phận văn thư đóng dấu văn bản và ký bàn giao kết quả về BPMC UBND huyện.

Lưu hồ sơ theo dõi.

9. Trả kết quả: BPMC UBND huyện vào sổ theo dõi và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Cách thức thực hiện Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện: Địa chỉ: Số 252, đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.
Thành phần số lượng hồ sơ

a) Tờ trình đề nghị thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú..

b) Đề án thành lập trường.

01 (bộ)

Thời hạn giải quyết 32 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú.
Lệ phí Không.
Phí Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

a) Có đề án phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

b) Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng xây dựng và phát triển trường. Trong phương hướng xây dựng và phát triển trường cần bảo đảm ổn định tỷ lệ học sinh là người dân tộc thiểu số và tỷ lệ học sinh bán trú theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cơ sở pháp lý

1. Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

2. Nghị định 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định 46/2017/NĐ-CP về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

3. Quyết định số 4623/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2018 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính được hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ giáo dục và đào tạo

4. Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019.

5. Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: giáo dục và đào tạo; quy chế thi, tuyển sinh; hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội