Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Tự giải thể Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn
Loại thủ tục Lĩnh vực Nội vụ
Cơ quan thực hiện Phòng Nội vụ
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân huyện;

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân huyện tiếp nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức theo phiếu hẹn

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND huyện:

Địa chỉ: 252 Đường Quảng Oai – TT Tây Đằng - Ba Vì - Hà Nội

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị giải thể hội;

- Biên bản và Nghị quyết đại hội của hội về nội dung hội tự giải thể;

- Bản kê tài sản, tài chính;

- Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ;

- Thông báo thời hạn thanh toán nợ (nếu có) cho các tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật trên 05 (năm) số liên tiếp ở báo địa phương.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính.

Biểu mẫu NV-6

Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:- Tại Phòng Nội vụ: 16 ngày làm việc;- Tại các phòng, ban thuộc UBND các quận, huyện, thị xã: 07 ngày làm việc (cho ý kiến bằng văn bản về việc cho phép thành lập hội);- Tại UBND các quận, huyện, thị xã: 07 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định của Chủ tịch UBND huyện
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có.
Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

- Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc uỷ quyền để Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyệt điều lệ hội đối với hội có phạm vi hoạt động trong phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội

- Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức, hoạt động của hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Quyết định số: 7095/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hội, Quỹ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội.