Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn
Loại thủ tục Lĩnh vực Nội vụ
Cơ quan thực hiện Phòng Nội vụ
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân huyện;

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân huyện tiếp nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức theo phiếu hẹn

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND huyện:

Địa chỉ: 252 Đường Quảng Oai – TT Tây Đằng - Ba Vì - Hà Nội

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin phép thành lập hội (theo mẫu);

- Dự thảo điều lệ (theo mẫu);

- Quyết định công nhận Ban vận động thành lập hội của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; kèm theo danh sách trích ngang những người trong Ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;

- Sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu (Trưởng ban) ban vận động thành lập hội, trong đó:

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; đối với người đứng đầu (Trưởng ban) ban vận động thành lập hội thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ;

+ Việc cấp phiếu lý lịch tư pháp thực hiện theo thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

- Giấy tờ hợp lệ liên quan đến quyền sử dụng nhà, đất nơi xác định đặt trụ sở của hội;

- Danh sách công dân, tổ chức Việt Nam thường trú hoặc đang hoạt động hợp pháp trên địa bàn xã, thị trấn mà hội hoạt động tự nguyện đăng ký tham gia thành lập hội.

- Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính.

Biểu mẫu NV-2

Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:- Tại Phòng Nội vụ: 16 ngày làm việc;- Tại các phòng, ban thuộc UBND huyện: 07 ngày làm việc (cho ý kiến bằng văn bản về việc cho phép thành lập hội);- Tại UBND huyện: 07 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Tổ chức (Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã).
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Quyết định của Chủ tịch UBND huyện.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, hợp pháp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, quyết định cho phép thành lập hội; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

1. Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ.

2. Có điều lệ.

3. Có trụ sở.

4. Có số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hội:

   Hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn có ít nhất mười công dân, tổ chức trong xã có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội.

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

- Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc uỷ quyền để Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyệt điều lệ hội đối với hội có phạm vi hoạt động trong phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội

- Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức, hoạt động của hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Quyết định số: 7095/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hội, Quỹ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội.