Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
Loại thủ tục Lĩnh vực Nội vụ
Cơ quan thực hiện Phòng Nội vụ
Trình tự thực hiện

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ các TTHC lĩnh vực Quản lý nhà nước về Thi đua, khen thưởng thuộc UBND cấp huyện.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trả kết quả nếu hồ sơ hợp lệ.

Cá nhân, tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn

+ Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND huyện, đơn vị có thẩm quyền thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen theo quy định

+ Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), đơn vị có thẩm quyền thông báo đến các đơn vị trình khen biết.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Thành phần số lượng hồ sơ

Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng;

Bản tóm tắt thành tích của cá nhân trong đó ghi rõ hành động, thành tích, công trạng để đề nghị khen thưởng

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

tải về

Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong đó: + Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 01 ngày (nhận HS: 0,5 ngày, trả kết quả: 0,5 ngày) + Phòng Nội vụ: 09 ngày.
Đối tượng thực hiện Tổ chc
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định của Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen
Lệ phí Không có.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Chủ thể  cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng
Cơ sở pháp lý

- Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013.

- Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.

- Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013.

Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thđua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thđua, khen thưởng; Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một s điu của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày15/4/2010 của Chính phủ; Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quđịnh chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Thđua, khen thưởng năm 2013.

- Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 14/5/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về khen thưởng thành tích đột xuất.

- Quyết định số: 7094/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội.