Danh sách Thủ tục Hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP NGOÀI ĐỊA BÀN MỘT XÃ NHƯNG TRONG ĐỊA BÀN MỘT HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ THUỘC THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ
2 ĐỀ NGHỊ GIẢNG ĐẠO NGOÀI ĐỊA BÀN PHỤ TRÁCH, CƠ SỞ TÔN GIÁO, ĐỊA ĐIỂM HỢP PHÁP ĐÃ ĐĂNG KÝ CÓ QUY MÔ TỔ CHỨC Ở MỘT HUYỆN Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ
3 ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC CUỘC LỄ NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO, ĐỊA ĐIỂM HỢP PHÁP ĐÃ ĐĂNG KÝ CÓ QUY MÔ TỔ CHỨC Ở MỘT HUYỆN Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ
4 ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC, TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT HUYỆN Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ
5 THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT HUYỆN Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ
6 THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO BỔ SUNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở NHIỀU XÃ THUỘC MỘT HUYỆN Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ
7 THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở NHIỀU XÃ THUỘC MỘT HUYỆN Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ
8 THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG VỀ TÔN GIÁO THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 41 CỦA LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ
9 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ
10 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ
11 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ
12 Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ
13 Cho phép hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ
14 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ
15 Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ
16 Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ
17 Tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ
18 Báo cáo việc thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ
19 Tự giải thể Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ
20 Báo cáo việc thành lập pháp nhân thuộc hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ