Danh sách Thủ tục Hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
21 Tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ
22 Tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ
23 Cho phép đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ
24 Tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ
25 Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ
26 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi UBND cấp huyện thực hiện. Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Tài chính
27 Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi UBND cấp huyện: Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Tài chính
28 Ngừng, tạm ngừng kinh doanh của hộ gia đình Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
29 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
30 Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
31 Cấp giấy chứng nhận thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện Hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
32 Đăng ký thành lập hợp tác xã do sát nhập Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
33 Thu hồi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của HTX trường hợp giải thể bắt buộc Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
34 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
35 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
36 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia tách Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
37 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bị hư hỏng. Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
38 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
39 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
40 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hợp tác xã. Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh