Danh sách Thủ tục Hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
61 Quy trình đánh giá “Học tập cộng đồng” cấp xã Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
62 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
63 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng. Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
64 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
65 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
66 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
67 Xác nhận đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phòng Kinh tế Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
68 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh/Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Phòng Kinh tế Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
69 Cải tạo rừng đối với hộ gia đình, cá nhân Phòng Kinh tế Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
70 Thẩm định phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán các công trình xây dựng trong lĩnh vực nông nghiệp. Phòng Kinh tế Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
71 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp cấp huyện. Phòng Kinh tế Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
72 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận. Riêng trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh bổ sung ngành nghề kinh doanh thì thực hiện theo trình tự thủ tục cấp mới) Phòng Kinh tế Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
73 THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG VẬT NUÔI TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP Phòng Kinh tế Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
74 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (cấp mới; cấp lại khi sắp hết hạn; cấp lại trong trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh; bổ sung ngành nghề kinh doanh) Phòng Kinh tế Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
75 Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình thủy lợi đầu tư vốn ngân sách nhà nước Phòng Kinh tế Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
76 Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở công trình thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn. Phòng Kinh tế Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
77 Xác nhận bảng kê lâm sản Phòng Kinh tế Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
78 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Phòng Kinh tế Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
79 Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực Quản lý đô thị
80 Cấp GPXD công trình quảng cáo thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị Lĩnh vực Quản lý đô thị