Danh sách Thủ tục Hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
61 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
62 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hợp tác xã. Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
63 Giải thể hợp tác xã tự nguyện Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
64 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
65 Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư
66 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá) Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư
67 Thẩm định, trình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình. Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư
68 Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu giai đoạn thực hiện đầu tư (Xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá). Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư
69 Thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư. Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư
70 Thẩm định, trình phê duyệt Dự án đầu tư Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư
71 Thẩm định, trình phê duyệt chấp nhận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư. Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư
72 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá có giá không quá 1 tỷ đồng) Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư
73 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư (đối với gói thầu có giá trên 500 triệu đồng). Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư
74 Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (Xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá) Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư
75 Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư
76 Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư. Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư
77 Thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư
78 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư (đối với gói thầu có giá không quá 500 triệu đồng) Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư
79 Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư
80 Sáp nhập, chia tách trường tiểu học Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo