Danh sách Thủ tục Hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
121 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Phòng Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp
122 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp
123 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp
124 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp
125 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
126 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Phòng Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp
127 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Phòng Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp
128 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Phòng Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp
129 Cấp bản sao từ sổ gốc Phòng Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp
130 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (Liên thông từ xã lên huyện) Phòng Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp
131 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại. Phòng Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp
132 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Phòng Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp
133 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản. Phòng Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp
134 Cho phép trường PTDT bán trú hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
135 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
136 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
137 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú. Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
138 Cho phép trường PTDT nội trú có cấp học cao nhất là THCS hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
139 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
140 Thủ tục Chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản. Phòng Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp