Danh sách Thủ tục Hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
141 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện Phòng Kinh tế Lĩnh vực Công thương
142 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp
143 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Phòng Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp
144 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). Phòng Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp
145 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật Phòng Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp
146 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp
147 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Phòng Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp
148 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp
149 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp
150 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Phòng Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp
151 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật Phòng Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp
152 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Phòng Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp
153 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất. Phòng Tài nguyên - Môi trường Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
154 Thủ tục thu hồi đất (thuộc thẩm quyền cấp huyện). Phòng Tài nguyên - Môi trường Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
155 Đăng ký khai thác nước dưới đất Phòng Tài nguyên - Môi trường Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
156 Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ. Phòng Tài nguyên - Môi trường Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
157 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Phòng Tài nguyên - Môi trường Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
158 Đăng ký và xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Phòng Tài nguyên - Môi trường Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
159 Xác nhận, xác nhận lại đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường. Phòng Tài nguyên - Môi trường Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
160 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 tấn) Phòng Tài nguyên - Môi trường Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường