Danh sách Thủ tục Hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
161 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp
162 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Phòng Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp
163 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật Phòng Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp
164 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Phòng Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp
165 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất. Phòng Tài nguyên - Môi trường Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
166 Thủ tục thu hồi đất (thuộc thẩm quyền cấp huyện). Phòng Tài nguyên - Môi trường Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
167 Đăng ký khai thác nước dưới đất Phòng Tài nguyên - Môi trường Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
168 Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ. Phòng Tài nguyên - Môi trường Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
169 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Phòng Tài nguyên - Môi trường Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
170 Đăng ký và xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Phòng Tài nguyên - Môi trường Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
171 Xác nhận, xác nhận lại đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường. Phòng Tài nguyên - Môi trường Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
172 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 tấn) Phòng Tài nguyên - Môi trường Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
173 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Phòng Tài nguyên - Môi trường Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
174 Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Phòng Văn hóa - thông tin Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
175 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Phòng Văn hóa - thông tin Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
176 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Phòng Văn hóa - thông tin Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
177 Cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động Phòng Văn hóa - thông tin Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
178 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) Phòng Văn hóa - thông tin Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
179 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Phòng Văn hóa - thông tin Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
180 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Phòng Văn hóa - thông tin Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin