HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 04/01/2020 | 08:28  | Lượt xem: 582

Thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện Ba Vì đã thống nhất với UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan liên quan về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp bất thường) HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Ba Vì dự kiến tổ chức ngày 13/01/2020, tai Hội trường Trụ sở HĐND&UBND huyện.

Tại Kỳ họp này, HĐND huyện Ba Vì dự kiến sẽ xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND huyện: Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Ba Vì nhiệm kỳ 2016 - 2021. Miễn nhiệm thành viên UBND huyện Ba Vì nhiệm kỳ 2016 - 2021. Bầu bổ sung thành viên UBND huyện Ba Vì nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thường trực HĐND huyện Ba Vì đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị các tài liệu liên quan phục vụ kỳ họp; các văn bản tài liệu trình tại kỳ họp cần chuẩn bị kỹ, đảm cảo chất lượng cao và gửi về Thường trực, các Ban HĐND huyện đúng thời gian quy định.  

Thông báo số 01/TB-HĐND

Văn phòng HĐND&UBND huyện