HỘI NÔNG DÂN
Ngày đăng 11/07/2018 | 10:41  | Lượt xem: 21469

HỘI NÔNG DÂN

I. Chức năng:

- Tập hợp, vận động, giáo dục, hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.

- Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất và đời sống.

- Thực hiện quyền phản biện giám sát các cơ quan thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Được tham gia giải quyết các khiếu nại tố cáo của nông dân. Được tham gia trực tiếp vào một số chương trình phát triển kinh tế xã hội và  xây dựng nông thôn mới.

II. Nhiệm vụ:

- Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu biết đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Hội, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân.

- Vận động, tập hợp và làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân.

- Các cấp Hội là thành viên tích cực trong hệ thống chính trị thực hiện các chính sách, pháp luật, các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước ở nông thôn. Hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường.

- Đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ững yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.

- Tham gia xây dựng Đảng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia giám sát phản biện xã hội theo quy chế. Kịp thời phản ảnh tâm tư nguyện vọng của nông dân với Đảng và nhà nước; bảo vệ các quyền lợi và chính đáng, hợp pháp của hội viên nông dân; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.

-  Mở rộng hoạt động đối ngoại theo quan điểm, đường lối của Đảng, tăng cường hợp tác trao đổi, học tập kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật, quảng bá hàng hoá nông sản, văn hoá Việt Nam với tổ chức nông dân, tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ trong khu vực và trên thế giới.

III. Thông tin liên hệ:

    1. Email:  bavinongdan@gmail.com

    2. Điện thoại CQ:  0433.863.484

    3. Danh sách lãnh đạo:

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại CQ Di động
1 Nguyễn Văn Trường  Chủ tịch Hội   0983964558
2  Chu Đình Lập  Phó Chủ tịch   0988824875