HUYỆN ỦY

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN BA VÌ KHÓA XXII (Nhiệm kỳ 2015-2020)

Ngày đăng 03/07/2019 | 10:30  | Lượt xem: 4065
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì khóa XXII (nhiệm kỳ 2015-2020), thời điểm hiện tại (kể từ ngày 03/7/2019, sau khi kiện toàn một số chức danh lãnh đạo huyện nghỉ hưu theo chế độ). ...

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì khóa XXII (nhiệm kỳ 2015-2020)

Ngày đăng 29/12/2018 | 09:00  | Lượt xem: 13274
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì khóa XXII (nhiệm kỳ 2015-2020)

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XXI (Nhiệm kỳ 2010 - 2015)

Ngày đăng 10/11/2014 | 12:00  | Lượt xem: 79673
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XXI (Nhiệm kỳ 2010 - 2015)