HUYỆN ỦY

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN BA VÌ KHÓA XXIII, NHIỆM KỲ 2020-2025

Ngày đăng 31/08/2020 | 02:14  | Lượt xem: 71835
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN BA VÌ KHÓA XXIII, NHIỆM KỲ 2020-2025

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN BA VÌ KHÓA XXII (Nhiệm kỳ 2015-2020)

Ngày đăng 03/07/2019 | 10:30  | Lượt xem: 78057
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN BA VÌ KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2015-2020  (thời điểm hiện tại ngày 25/5/2020, sau khi kiện toàn một số chức danh lãnh đạo huyện và một số đồng...

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN BA VÌ KHÓA XXII (NHIỆM KỲ 2015-2020)

Ngày đăng 29/12/2018 | 09:00  | Lượt xem: 85117
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN BA VÌ KHÓA XXII (NHIỆM KỲ 2015-2020)

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XXI (NHIỆM KỲ 2010 - 2015)

Ngày đăng 07/11/2014 | 08:00  | Lượt xem: 151673
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XXI (NHIỆM KỲ 2010 - 2015)