THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Trường hợp cần phản ánh, kiến nghị, đề nghị cá nhân, tổ chức liên hệ theo đường dây nóng như sau:

1. Cơ quan UBND huyện Ba Vì:

     - Địa chỉ: Số 252, đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

     - Số điện thoại: 0433.863.018

     - Email: vanthu_bavi@hanoi.gov.vn

2. Thông tin cá nhân:

     - Ông Bạch Công Tiến - Chủ tịch UBND huyện;

     + Số điện thoại: 0433.863.057

     + Email: bachcongtien_bavi@hanoi.gov.vn

     - Ông Nguyễn Thành Sơn - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện;

     + Số điện thoại: 0433.863.084  

     + Email: nguyenthanhson_bavi@hanoi.gov.vn

     - Ông Kiều Kiên Chung - Trưởng Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả;

     + Số điện thoại: 0433.960.682

     + Email: kieukienchung_bavi@hanoi.gov.vn