MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
Ngày đăng 15/10/2014 | 00:00  | Lượt xem: 43982

I. Chức năng:

Là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên.

II. Nhiệm vụ:

          - Thảo luận về tình hình và kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động thời gian qua; quyết định chương trình phối hợp và thống nhất hành động của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình thời gian tới;

          - Quyết định kế hoạch chuẩn bị đại hội đại biểu cấp mình theo hướng dẫn của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp;

          - Góp ý kiến, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp và cấp trên về những chủ trương, chính sách, pháp luật. Giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức nhà nước;

          - Hiệp thương dân chủ cử Ban Thường trực; cử, cử bổ sung, thay thế hoặc cho thôi các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các ủy viên Thường trực, ủy viên ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;

          - Xét, quyết định kết nạp làm thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình;

          - Ra lời kêu gọi nhân dân địa phương hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với sự kiện quan trọng  khi cần thiết.

III. Thông tin liên hệ:

      1. Email:  ubmttq_hubavi@hanoi.gov.vn

      2. Điện thoại CQ: 0433.863.060

      3. Danh sách lãnh đạo:

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại CQ Di động
1  Nguyễn Thị Kim Oanh  Chủ tịch   0915.078.057
2 Trần Thanh Dũng Phó Chủ tịch   0916313366
3 Trần Thị Hằng Phó Chủ tịch   0984350284