TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện thông báo kết quả hội nghị Trung ương 10 khóa XII, triển khai các văn bản về Đại hội Đảng các cấp
Ngày đăng 21/08/2019 | 09:28  | Lượt xem: 283

Ngày 20/8/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện để thông báo kết quả hội nghị Trung ương 10 khóa XII, học tập, quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Ngày 20/8/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện để thông báo kết quả hội nghị Trung ương 10 khóa XII, học tập, quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, kế hoạch số 155 của Thành ủy Hà Nội về “Tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội”, kế hoạch của Huyện ủy Ba Vì về “Tổ chức Đại hội chi bộ, Đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Ba Vì” tới các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện, Phó các ban Đảng Huyện ủy, Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông báo kết quả hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: Đề cương Báo cáo chính trị; đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Ngoài ra, Trung ương còn góp ý việc chỉ đạo tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng cùng một số nội dung quan trọng khác. Nhìn lại kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và diện mạo phát triển đất nước qua 35 năm đổi mới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất đánh giá, mặc dù đạt được nhiều thành tựu quan trọng nhưng vẫn còn những hạn chế và khuyết điểm mà rõ nhất là kinh tế vĩ mô phát triển thiếu bền vững; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, chưa xứng với tiềm năng phát triển của đất nước… Đối với những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, Trung ương nhấn mạnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân... Quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Cấp ủy, người đứng đầu ph