TIN TỨC - SỰ KIỆN

Phát huy dân chủ, tích cực tham gia đóng góp và Dự thảo các Văn kiện Đại hội của Trung ương, Thành ủy và của Huyện
Ngày đăng 24/03/2020 | 14:21  | Lượt xem: 576

Phát huy dân chủ, tích cực tham gia đóng góp và Dự thảo các Văn kiện Đại hội của Trung ương, Thành ủy và của Huyện

Các văn kiện trình Đại hội các cấp được xây dựng trên cơ sở tập hợp trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Một trong những nội dung quan trọng của Đại hội Đảng các cấp đó là việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng hòa chỉnh các văn kiện của Đại hội. Đó là sự hội tụ trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm và gửi chọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự phát triển của đất nước của dân tộc. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Thảo luận các văn kiện Đại hội Đảng là một dịp để học tập tiến bộ. Mỗi đảng viên, mỗi chi bộ cần căn cứ vào những văn kiện đó, liên hệ với công tác thực tế của mình, để nâng cao tư tưởng, ý thức tổ chức và kỷ luật, đồng thời đẩy mạnh công tác tiến bộ hơn nữa”

  Biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào báo cáo chính trị của huyện Ba Vì tại đại hội điểm xã Tản Lĩnh

 Thực hiện Thông báo số 159-TB/TW ngày15/01/2020 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 60 -HD/VPTW ngày 17/01/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng, Kế hoạch số 177- KH/TU, ngày 18/02/2020 của Thành ủy; Huyện ủy Ba Vì đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện của Trung ương, Thành phố và của huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu xây dựng hướng dẫn, gợi ý nội dung thảo luận, tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện Lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Ngày 25/2/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức lớp tập huấn về việc tổ chức tham gia đóng góp ý kiến cho Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, lãnh đạo MTTQ các đoàn thể huyện.

  Theo đó, việc tham gia đóng góp ý kiến vào các Văn kiện của Trung ương, Thành ủy và của huyện nhằm tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên đối với những vấn đề lớn, những nội dung quan trọng của đất nước, Thủ đô và của huyện. Thông qua đó để bổ sung, đưa ra những đề xuất, kiến nghị cụ thể, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng. Qua đó, phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tạo sự thống nhất về tư tưng và hành động trong toàn Đảng bộ và Nhân dân; giúp các cấp uỷ Đảng nắm được xu hướng tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, cán bộ, đảng viên, làm căn cứ để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phương hướng xây dựng, phát triển đất nước, Thủ đô và huyện Ba Vì giai đoạn tiếp theo.

Nội dung tham gia đóng góp ý kiến gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hộị XIII; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tống kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội. Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

            Về trình tự thực hiện, Đảng bộ cơ sở tổng hợp ý kiến của các chi bộ, ý kiến của các cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng với ý kiến thảo luận tại Đại hội gửi về Huyện ủy  (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổng hợp). Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổng họp ý kiến của Đảng bộ cơ sở, ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, ý kiến thảo luận tại Đại hội Đảng bộ huyện gửi Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (qua Ban Tuyên giáo Thành ủy)

            Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chỉnh trị - xã hội, tổ chức lấy ý kiến theo hệ thống ngành dọc; mỗi đoàn thể có trách nhiệm tổng họp ý kiến của đoàn viên, hội viên và nhân dân gửi về Ban Dân vận Huyện ủy. Sau đó Ban Dân vận Huyện ủy Tổng hợp ý kiến góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổng hợp theo sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy. Các xã, thị trấn, Các cơ sở Đảng khối cơ quan, trường học, doanh nghiệp tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến đóng góp của các tổ chức, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên, công đoàn viên và người lao động đơn vị mình thực hiện quy trình như đối với cấp huyện.

Các ý kiến thảo luận phải được phân định, sắp xếp và tổng hợp theo nhóm nội dung vấn đề và trình tự tiêu đề trong mỗi Dự thảo văn kiện. Mỗi cấp ủy lập 03 báo cáo tổng hợp ý kiến của Đại hội Đảng bộ, chi bộ cấp mình, được đại hội Đảng bộ, Chi bộ thông qua gửi lên cấp ủy cấp trên trực tiếp chậm nhất sau 10 ngày kể từ khi kết thúc Đại hội. Bản tổng hợp phải có tính khái quát, cụ thể, thể hiện đúng tinh thần của các ý kiến và làm rõ xu hướng của các loại ý kiến đối với vấn đề thảo luận.

Xác định việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội là một trong những nội dung quan trọng của Đại hội. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy thực hiện nghiêm túc và đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để cán bộ, đảng viên được nghiên cứu, thảo luận về những chủ trương, định hướng lớn của Trung ương, của Thành phố và của huyện góp phần thành công của Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc Lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

                Phùng Đăng Hường

TIN TỨC DU LỊCH - LỄ HỘI

Thông kê truy cập

Đang online: 368
Lượt truy cập trong tuần: 110058
Lượt truy cập trong tháng: 383681
Lượt truy cập trong năm: 6618348
Tổng số truy cập: 45097917

Hiển thị thời tiêt

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Về đầu trang