TỔ CHỨC XÃ HỘI

HỘI NGƯỜI MÙ
Ngày đăng 11/07/2018 | 20:27  | Lượt xem: 9097

HỘI NGƯỜI MÙ

I. Chức năng:

 

          Hội người mù là một tổ chức xã hội, đặc thù, hoạt động trên phạm vi toàn quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được Nhà nước bảo trợ, được xã hội và nhân dân giúp đỡ. Hội có mối quan hệ chặt chẽ với các đoàn thể và các tổ chức xã hội. Hội là thành viên của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam các cấp.

 

          Hội có đầy đủ tư cách pháp nhân, có biểu tượng riêng, có trụ sở, có tài khoản, có con dấu, trong đó có cả dấu thu nhỏ và dấu nổi, lấy ngày 17/4 là ngày truyền thống.

 

          Hội được thành lập để góp phần cùng toàn dân thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội của Đảng và Nhà nước đồng thời động viên người mù chăm lo, giúp đỡ nhau về xã hội, văn hóa và nghề nghiệp, tạo môi trường để người mù phấn đấu vươn lên góp phần thực hiện mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

 

II. Nhiệm vụ:

 

1. Giáo dục người mù không ngừng nâng cao lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, tin tưởng vào công cuộc đổi mới, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước, làm tròn nghĩa vụ công dân, cháp hành Điều lệ và nghị quyết của Hội.

 

2. Tuyên truyền Điều lệ và các hoạt động của Hội, phát triển tổ chức, phát triển hội viên.

 

3. Động viên người mù phát huy tình đồng tật, đoàn kết, thương yêu, chăm lo, giúp đỡ nhau về tinh thần và vật chất, cùng phán đấu vươn lên hòa nhập vào cuộc sống gia đình và xã hội.

 

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên và người mù, quan tâm chăm sóc phụ nữ và trẻ em mù.

 

4. Tổ chức quản lý dạy chữ, dạy nghề, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ do Hội thành lập, góp phần giải quyết việc làm, từng bước ổn định cuộc sống, nâng cao trình độ văn hóa, nghề nghiệp cho hội viên.

 

5. Đề đạt kiến nghị với Các cấp Ủy Đảng, chính quyền ban hành các chính sách, chế độ cần thiết cho người mù và tổ chức Hội, tích cực tác động để những chính sách đó nhanh chóng đi vào cuộc sống. Phối hợp với các cơ quan chức năng dựng kế hoạch và thực hiện các chương trình chăm lo đời sống cho người mù, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động Hội.

 

6. Mở rộng, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với các tổ chức người mù và kém mắt, các tổ chức nhân đạo trong và ngoài nước

 

 

III. Thông tin liên hệ:

 

1.      Email: hnmbavi@gmail.com

 

2.      Điện thoại CQ: 0433.863.619

 

3.      Danh sách chủ tịch, phó chủ tịch hội:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Di động

1

Nguyễn Thanh Hà

Chủ tịch

 

0976822699

2

Hoàng Công Sang

Phó chủ tịch

 

0984744258