Liên kết

Video


trung tâm thể dục thể thao

TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

Ngày đăng: 07/11/2014 | Lượt xem: 1314

I. Chức năng:
- Là đơn vị trực thuộc UBND huyện Ba Vì có chức năng tham mưu giúp UBND huyện phát triển sự nghiệp TDTT; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; Chính sách, pháp luật của Nhà nước; Thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương;
- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác TDTT ở cơ sở;
- Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; Đáp ứng nhu cầu hoạt động TDTT, nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ tinh thần của nhân dân trên địa bàn.
II. Nhiệm vụ:
- Căn cứ chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch UBND huyện và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;
- Tổ chức các hoạt động TDTT; Hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân;
- Tổ chức các cuộc thi đấu và hướng dẫn phong trào TDTT ở cơ sở;
- Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu TDTT;
- Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các các môn thể thao truyền thống;
- Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ TDTT và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của mình;
- Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh TDTT với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài quận, huyện, thị xã, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do UBND huyện giao cho.
III. Thông tin liên hệ:
            1.      Email: tttdtt_bavi@hanoi.gov.vn
            2.      Điện thoại CQ: 0433.863.286/ 0439.955.422
            3.      Danh sách lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Di động

1

 Bùi Trần Hà

Giám đốc

 

0915.396.294

2

  Nguyễn Huy Nhung

Phó giám đốc

 

0912.556.224

 

Tìm kiếm

tiếp nhận ý kiến

Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.

thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 111
  • Tổng lượng truy cập: 15.110.582